Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

Research Conference : FAQ คำถามที่ถามบ่อย

share Facebook twitter LINE


"1. ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา"

คำถาม : วงเวลาของการจัดประชุมวิชาการฯ ประจำปี ประมาณช่วงไหน 
คำแนะนำ : ประมาณช่วง เดือน มกราคม-มีนาคม ของทุก ๆ ปี


คำถาม : บุคคลทั่วไปสมัครได้หรือไม่ 
คำแนะนำ : ไม่ได้ครับ/ค่ะ เปิดรับเฉพาะนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากสถานบันภายใน และภายนอก มหาวิทยาลัยขอนแก่น


คำถาม : การชำระค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
คำแนะนำ : 1) แยกตามประเภทนักศึกษาผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยจากภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2) แยกตามประเภทผู้เข้าร่วมฟังโดยไม่ได้นำเสนอผลงานวิจัยจากภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถศึกษารายละเอียดได้จากเว็ปไซด์ของงานประชุมวิชาการ https://conference.kku.ac.th/grc/


คำถาม : กรณีมีการแก้ไขบทความหลังจากมีการเผยแพร่แล้วต้องปฏิบัติอย่างไร
คำแนะนำ : ให้ผู้เขียนบทความเรื่องดังกล่าว จัดทำบันทึกแจ้งรายละเอียดในการแก้ไขบทความในประเด็นต่างๆ พร้อมกับส่งไฟล์ที่แก้ไขแล้วให้บัณฑิตวิทยาลัย