Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

การประเมินผลงานวิจัยผ่านระบบ

6 พ.ย. 2560 | อ่านแล้ว 1,298 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

1. เข้าใช้งานระบบ


ใช้ Username Password กรอกเพื่อเข้าใช้ระบบ



เมื่อ login ผ่านแล้วจะพบกับเมนูดังภาพ
1.ผลงานทั้งหมด
2.ข้อมูลส่วนตัว
3.เปลียนรหัสผ่าน
4.ลงชื่อออกจากระบบเมื่อเลิกใช้งาน
 

แก้ไขข้อมูลส่วนตัว

เมือต้องการปรับปรุงข้อมูลท่านสามารถ click ที่ข้อมูลที่ต้องการระบบจะแสดง ช่องให้ปรับปรุงข้อมูล เมื่อปรับปรุง เสร็จสิ้นให้กดปุ่ ม √ เครื่องหมายถูกเพื่อการบันทึกข้อมูล

 

แก้ไข Password

เมื่อต้องการเปลี่ยนแปล Password สามารถทําได้โดยเลือกเมนู เปลี่ยนรหัสผ่าน จากนั้นกรอกข้อมูลตามระบบแจ้ง และทําการบันทึก

 

ออกจากระบบ

เมื่อใช้งานเสร็จสิ้นทําการออกจากระบบโดยเลือกเมนู ลงชื่อออก  

 

การประเมินผลงาน

เมื่อทําการประเมินผลงาน เลือกใช้เมนู ผลงานที่ต้องประเมิน (ตําแหน่งที่ 1) จะพบหน้าจอแสดงผลดังภาพ ซึ่ง ประกอบด้วยรายการชื่อผลงานทั้งหมด(ตําแหน่งที่ 2) พร้อมทั้งสามารถ Download file ผลงานเพื่อนําไปประเมิน และ สถานะการประเมินผลงาน ซึ่งหากเป็นสีแดงแสดงถึงยังไม่มีการประเมินผลงาน สีเขียวคือทําการประเมินแล้ว

และเมื่อต้องทําการประเมินก็สามารถ click (ตําแหน่งที่ 3) เพื่อดูผลการประเมินหรือแก้ไขผลการประเมินต่อไป




หลังจากเมื่อทําการ Click (ตําแหน่งที่ 3 ภาพบน) หน้าจอระบบแสดงดังภาพ โดยแสดงถึงข้อมูลการประเมินต่างๆ ซึ่งมีทั้งแบบฟอร์มให้คะแนน , การให้คําแนะนําเพิ่มเติม , ผลการประเมิน , แนบไฟลล์กรณีที่ต้องการส่งไฟลล์ถึงผู้ส่งผลงาน หรือนักวิจัย
 


 

ตัวอย่างการกรอกข้อมูลการประเมิน

1.กรอกข้อมูลคะแนนตามหัวข้อต่างๆ




2.เลือกผลการประเมินผลงาน




3.การแนบ file ถึงผู้ส่งผลงานหรือนักวิจัย




เมื่อเสร็จสิ้นแล้วให้ทําการบันทึกนั้นเอง