Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

ทุนการศึกษา : FAQ คำถามที่ถามบ่อย

share Facebook twitter LINE


"1. ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา"

Q: การยื่นใบสมัครขอรับทุนฯ

A: นักศึกษาสามารถยื่นใบสมัคร+เอกสารประกอบ ตามกำหนดช่วงเวลาที่นักศึกษาไปนำเสนอผลงาน โดยแบ่งออกเป็น 3 รอบต่อปีงบประมาณ

 

Q: การสมัครขอรับทุน ฯ ต้องรอใบตอบรับจากผู้จัดการประชุมหรือไม่

A: ไม่ต้องรอค่ะ สามารถใช้หลักฐานการสมัครหรือหลักฐานการตอบรับ ประกอบการสมัครขอรับทุนฯ

 

Q: เข้าสู่ระบบ (GSMIS) http://gsmis.gs.kku.ac.th แล้วไม่พบเมนู "แบบกรอกข้อมูลการสมัครบนเว็บไซต์"

A: จะเปิดระบบ (GSMIS) ให้กรอกข้อมูลการสมัครบนเว็บไซต์ ตามกำหนดระยะเวลายื่นสมัครขอรับทุนของแต่ละรอบการสมัคร

 

Q: การเบิกจ่ายเงินทุนฯ ที่ได้รับอนุมัติตามประกาศ

A: ผู้รับทุนนำส่งหลักฐานค่าใช้จ่าย (ใบเสร็จรับเงิน) หลังจากการเข้าร่วมเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ ตามขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินทุนฯ ที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด

 

"2. ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ"

Q: การยื่นใบสมัครขอรับทุนฯ

A: นักศึกษาสามารถยื่นใบสมัคร+เอกสารประกอบ ตามกำหนดช่วงเวลาที่นักศึกษาทำกิจกรรมในต่างประเทศ โดยแบ่งออกเป็น 3 รอบต่อปีงบประมาณ

 

Q: เข้าสู่ระบบ (GSMIS)  http://gsmis.gs.kku.ac.th แล้วไม่พบเมนู "แบบกรอกข้อมูลการสมัครบนเว็บไซต์"

A: จะเปิดระบบ (GSMIS) ให้กรอกข้อมูลการสมัครบนเว็บไซต์ ตามกำหนดระยะเวลายื่นสมัครขอรับทุนของแต่ละรอบการสมัคร

 

Q: หากช่วงเวลา ทำกิจกรรมในต่างประเทศคาบเกี่ยวการเดินทาง เช่น 28 กันยายน – 28 พฤศจิกายน จะต้องสมัครในรอบไหน

A: ในประกาศรับสมัครทุนฯ ระบุไว้ ดังนี้ “ระยะเวลาในการศึกษาวิจัยในต่างประเทศต้องมีกำหนดการเดินทางไปต่างประเทศภายใน วันที่ 30 กันยายน” หมายถึง นักศึกษาที่สมัครขอรับทุนฯ ต้องมีกำหนดการเดินทางไปทำวิจัย ณ ต่างประเทศ ก่อนวันที่ 30 กันยายน และ มีกำหนดการเดินทางกลับประเทศไทย หลังจากนี้อย่างน้อยอีก 1 เดือน ตามเงื่อนไขในประกาศรับสมัครทุนฯ โดยดูกำหนดการช่วงเวลาตามรอบการสมัคร

 

"3. ทุนสนับสนุนผู้ช่วยสอน (TA)"

Q: สนใจสมัครขอรับทุน TA สามารถสมัครได้ที่ไหน

A: สามารถติอต่อได้ที่คณะต้นสังกัด ประมาณ 1 เดือน ก่อนเปิดภาคการศึกษาต้น ของแต่ละปีการศึกษา ซึ่งคณะดำเนินการคัดเลือกผู้รับทุน TA ตามจำนวนทุนที่ได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย

 

Q: การโอนเงินรายเดือนของผู้รับทุน จะเข้าบัญชีทุกวันที่เท่าไหร่

A: บัณฑิตวิทยาลัยดำเนินการโอนเงินรายเดือน เข้าบัญชีผู้รับทุนภายในสัปดาห์แรกในเดือนถัดไปสำหรับคณะที่ส่งหนังสือรับรองการปฏิบัติงานประจำเดือนของผู้รับทุน ส่งถึงบัณฑิตวิทยาลัยภายในวันที่ 15 ของแต่ละเดือน

 

"4. ทุนวิจัยสำหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษาเพื่อให้สามารถรับนักศึกษาที่มีความสามารถและศักยภาพสูงเข้า ศึกษาในหลักสูตรและทำวิจัยในสาขาที่อาจารย์มีความเชี่ยวชาญ"

Q: ทุนวิจัยสำหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษาฯ เปิดรับสมัครช่วงไหน

A: เปิดรับสมัครปีละ 1 ครั้ง ประมาณเดือนธันวาคม - มกราคม

 

Q: คณาจารย์ที่ได้รับอนุมัติทุนฯ มีระยะเวลาในการเสนอรายชื่อนักศึกษาใหม่เพื่อรับทุนฯ ได้กี่ภาคการศึกษา

A: สามารถเสนอรายชื่อนักศึกษาใหม่เพื่อรับทุนฯ ได้ 2 ภาคการศึกษา ประจำภาคต้นและปลาย ในปีการศึกษาที่ได้รับอนุมัติทุนฯ

 

Q: คณาจารย์ที่ได้รับอนุมัติทุนฯ ต้องดำเนินการเสนอรายชื่อนักศึกษาเพื่อรับทุนฯ ภายในช่วงเวลาไหน

A: สามารถเสนอชื่อนักศึกษาก่อนเปิดภาคการศึกษาอย่างน้อย 3 สัปดาห์ (อ้างอิงตามปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ได้รับอนุมัติทุนฯ)

 

Q: การเสนอรายชื่อนักศึกษาเพื่อรับทุนฯ สามารถรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ได้หรือไม่

A: ไม่ได้ค่ะ ต้องเป็นนักศึกษาใหม่ที่ยังไม่รับเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาและมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขในประกาศ

 

Q: การเสนอรายชื่อนักศึกษาใหม่เพื่อรับทุนวิจัยสำหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษาฯ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

A:  ใช้เอกสารดังนี้ รายการที่ (1) และ (2) สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย

          (1) บันทึกข้อความเสนอรายชื่อนักศึกษาใหม่เพื่อรับทุน

        (2) แบบฟอร์มเสนอรายชื่อนักศึกษาใหม่เพื่อรับทุนฯ

           (3) ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)

 

Q: การส่งรายงานผลการศึกษาและรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ประจำภาคการศึกษา (สำหรับนักศึกษาที่ได้รับทุนฯ)

A: กำหนดส่งเมื่อผลการเรียนมีการประเมินครบทุกรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาและแนบใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ที่พิมพ์จากระบบทะเบียน สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

 

Q: การส่งรายงานเพื่อขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการนำเสนอผลงานหรือค่าตีพิมพ์บทความจากผลงานวิทยานิพนธ์และค่าใช้จ่ายในการทำวิทยานิพนธ์ งวดที่ 1 และ งวดที่ 2 (สำหรับนักศึกษาที่ได้รับทุนฯ)

A:ส่งเมื่อมีผลงานการวิจัยและเอกสารตรงตามเงื่อนไขการขอเบิกเงินทุนในแต่ละงวด รายละเอียดตามประกาศและคู่มือผู้รับทุน