Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

  • หน้าหลัก
  • ข่าวทั่วไป/ข่าวประชาสัมพันธ์/บริการ

ข่าวทั่วไป/ข่าวประชาสัมพันธ์/บริการ


9 มี.ค. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์: คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสารและการบริหารจัดการครั้งที่ 5
ข่าวประชาสัมพันธ์: คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสารและการบริหารจัดการครั้งที่ 5

รายละเอียด

9 มี.ค. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์: สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสําหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมการเปิดชั้นเรียนระดับชาติครั้งที่ 14
ข่าวประชาสัมพันธ์: สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสําหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมการเปิดชั้นเรียนระดับชาติครั้งที่ 14

รายละเอียด

5 มี.ค. 2564
คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ The 1st Thailand International Conference on Psychology (TICP) and The 6th Thailand National Conference on Psychology (TNCP)
คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ The 1st Thailand International Conference on Psychology (TICP) and The 6th Thailand National Conference on Psychology (TNCP)

รายละเอียด

5 มี.ค. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์: สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสถาบันเครือข่ายทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ
ข่าวประชาสัมพันธ์: สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสถาบันเครือข่ายทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ

รายละเอียด

5 มี.ค. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม(อว.) จัดงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม(อว.) จัดงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2564

รายละเอียด

5 มี.ค. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์: สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ จัดงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)" ครั้งที่ 16
ข่าวประชาสัมพันธ์: สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ จัดงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)" ครั้งที่ 16

รายละเอียด

3 มี.ค. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์: กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีนโยบายจัดตั้งกองทุนพัฒนาระบบการอุดมศึกษา ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวง 4 ฉบับ
ข่าวประชาสัมพันธ์: กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีนโยบายจัดตั้งกองทุนพัฒนาระบบการอุดมศึกษา ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวง 4 ฉบับ

รายละเอียด

3 มี.ค. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์: สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอรับฟังความคิดเห็นจากสถาบันอุดมศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อร่างกฎหมายลำดับรองจำนวน 2 ฉบับ
ข่าวประชาสัมพันธ์: สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอรับฟังความคิดเห็นจากสถาบันอุดมศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อร่างกฎหมายลำดับรองจำนวน 2 ฉบับ

รายละเอียด

19 ก.พ. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์: ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์และป้องกันโรค COVID-19
ข่าวประชาสัมพันธ์: ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์และป้องกันโรค COVID-19

รายละเอียด

16 ก.พ. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์: กองการต่างประเทศประชาสัมพันธ์ทุน ERASMUS+INTERNATIONAL CREDIT MOBILITY ประจำปี 2021-2022
ข่าวประชาสัมพันธ์: กองการต่างประเทศประชาสัมพันธ์ทุน ERASMUS+INTERNATIONAL CREDIT MOBILITY ประจำปี 2021-2022

รายละเอียด

15 ก.พ. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์: ระบบบริหารจัดการทุนวิจัยและการบริการวิชาการสำหรับนักวิจัย
ข่าวประชาสัมพันธ์: ระบบบริหารจัดการทุนวิจัยและการบริการวิชาการสำหรับนักวิจัย

รายละเอียด

11 ก.พ. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์: สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์: สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564

รายละเอียด

11 ก.พ. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์: กองการต่างประเทศ สำนักงานอธิการบดี ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลรัสเซีย
ข่าวประชาสัมพันธ์: กองการต่างประเทศ สำนักงานอธิการบดี ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลรัสเซีย

รายละเอียด

5 ก.พ. 2564
ทุนปริญญาโทและปริญญาเอกจากองค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก
ทุนปริญญาโทและปริญญาเอกจากองค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก

รายละเอียด

4 ก.พ. 2564
U Power: Digital Idea Challenge Season5
U Power: Digital Idea Challenge Season5

รายละเอียด

1 ก.พ. 2564
โครงการ Startup Thailand League KKU ขยายระยะเวลาเปิดรับสมัครเพื่อเข้าร่วมการเเข่งขันจนถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564
โครงการ Startup Thailand League KKU ขยายระยะเวลาเปิดรับสมัครเพื่อเข้าร่วมการเเข่งขันจนถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียด

21 ม.ค. 2564
กองการต่างประเทศ รับสมัครทุนสนับสนุนอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ (KKU Inbound Visiting Scholar) ประจำปีงบประมาณ 2565
กองการต่างประเทศ รับสมัครทุนสนับสนุนอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ (KKU Inbound Visiting Scholar) ประจำปีงบประมาณ 2565

รายละเอียด

21 ม.ค. 2564
กองการต่างประเทศ รับสมัครทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนอาจารย์กับสถาบันหรือองค์กรต่างประเทศ (KKU Outbound Visiting Scholar) ประจำปีงบประมาณ 2564
กองการต่างประเทศ รับสมัครทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนอาจารย์กับสถาบันหรือองค์กรต่างประเทศ (KKU Outbound Visiting Scholar) ประจำปีงบประมาณ 2564

รายละเอียด

7 ม.ค. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์: กองการต่างประเทศ สำนักงานอธิการบดี ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลออสเตรีย ประจำปี 2564-2565
ข่าวประชาสัมพันธ์: กองการต่างประเทศ สำนักงานอธิการบดี ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลออสเตรีย ประจำปี 2564-2565

รายละเอียด

7 ม.ค. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์: สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลในสาขาวิชาที่ขาดแคลน ประจำปี 2563 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจุเข้ารับราชการ)
ข่าวประชาสัมพันธ์: สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลในสาขาวิชาที่ขาดแคลน ประจำปี 2563 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจุเข้ารับราชการ)

รายละเอียด