Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt


อบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการพัฒนาการบริการ One Stop Service

ข่าวกิจกรรม | 18 ส.ค. 2560 | อ่านแล้ว 111 ครั้ง

share Facebook Google twitter LINE

     บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดรอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการพัฒนาการบริการ One Stop Service ให้แก่บุคคลากรบัณฑิตวิทยาลัย วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องเรียนสาขาวิชาร่วม 1 ชั้น 3 อาคารพิมล กลกิจ โดยในช่วงเช้า เป็นการบรรยายเรื่อง “จิตวิทยาการทำงานเป็นทีม” โดย คุณปณัฐ เนรมิตตกพงศ์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้จิตวิทยาการของอยู่ร่วมกัน เข้าใจระดับขั้นการแสดงออกของพฤติกรรม เพื่อให้ตระหนัก เห็นความสำคัญและเข้าใจบทบาทในการทำงานเป็นทีม จากนั้นเป็นการทำ Workshop ในด้านการพัฒนาทักษะการฟังด้วยศาสตร์ Theory U เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกทักษะการฟังแบบไม่ตัดสิน และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สิ่งที่ได้จากการฝึกฟัง ในช่วงบ่าย เป็นการบรรยายเรื่อง “Mind Literacy” โดย คุณปณัฐ เนรมิตตกพงศ์ จากนั้นเป็นการทำ Workshop ในด้านการค้นหาประสบการณ์เชิงบวกเพื่อพัฒนาบริการ One Stop Service เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกทักษะการค้นหาประสบการณ์เชิงบวกในการทำงานและการเข้าใจผู้อื่น เพื่อนำมาพัฒนาการให้บริการ One Stop Service จากนั้นเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการให้บริการ One Stop Service ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งๆ ขึ้นไป


ภาพประกอบ

อบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการพัฒนาการบริการ One Stop Service

อบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการพัฒนาการบริการ One Stop Service

อบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการพัฒนาการบริการ One Stop Service

อบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการพัฒนาการบริการ One Stop Service

อบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการพัฒนาการบริการ One Stop Service

อบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการพัฒนาการบริการ One Stop Service

อบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการพัฒนาการบริการ One Stop Service

อบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการพัฒนาการบริการ One Stop Service

อบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการพัฒนาการบริการ One Stop Service

อบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการพัฒนาการบริการ One Stop Service

อบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการพัฒนาการบริการ One Stop Service

อบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการพัฒนาการบริการ One Stop Service

อบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการพัฒนาการบริการ One Stop Service

อบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการพัฒนาการบริการ One Stop Service