Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมนักวิจัยหลังปริญญาเอก การรับสมัครทุนฯ ครั้งที่ 1/2560

ข่าวทุนการศึกษา | 31 ม.ค. 2561 | อ่านแล้ว 2,816 ครั้ง

share Facebook twitter LINE


Photo Designed by ijeab / Freepik

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมนักวิจัยหลังปริญญาเอก การรับสมัครทุนฯ ครั้งที่ 1/2560

         เรียน คณาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น บัณฑิตวิทยาลัย กับ ฝ่ายวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมมือกันในการจัดทุนฝึกอบรมสำหรับนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-Doctoral Training) ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัยใคร่ขอเรียนเชิญคณาจารย์ทุกท่าน ที่สนใจเป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัย (Mentor) ได้เสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนฝึกอบรมสำหรับนักวิจัยหลังปริญญาเอก ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560 มีกำหนดการยื่นขอรับทุนและประกาศผลการให้ทุน ดังนี้

รายการ

วัน เดือน ปี

1. ประกาศและรับสมัครการเสนอโครงการ

1 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2561

2. ประกาศผลการพิจารณาโครงการ

3 เมษายน 2561

3. ที่ปรึกษาโครงการวิจัยที่ได้รับทุนฯ เสนอรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
และทำสัญญารับทุน

ตั้งแต่ 3 เมษายน 2561 เป็นต้นไป


สำหรับท่านที่สนใจสมัคร โปรดศึกษารายละเอียด ดังเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

เอกสารแนบ 6 ไฟล์ดังนี้

1.       ประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 14/2561 เรื่อง การรับสมัครทุนฝึกอบรมหลังปริญญาเอก ครั้งที่ 1/2560

2.       ประกาศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2480/2558 เรื่อง การจัดการฝึกอบรมหลังปริญญาเอก

3.    ประกาศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1839/2555 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจัดสรรผลประโยชน์จากผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา/การถ่ายทอดเทคโนโลยี

4.       แบบฟอร์มเสนอโครงการสำหรับสมัครรับทุน Post-Doctoral Training

5.       แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าโครงการสำหรับ Post-Doctoral Training

6.       ใบปะหน้าสำหรับส่งเอกสาร Post-Doctoral Training (ใช้ยื่นที่บัณฑิตวิทยาลัย)
 

Download