Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

  • หน้าหลัก
  • ข่าวทุนการศึกษา
  • รับสมัครทุนวิจัยสำหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษาเพื่อให้สามารถรับนักศึกษาที่มีความสามารถและศักยภาพสูงฯ ประจำปีการศึกษา 2561

รับสมัครทุนวิจัยสำหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษาเพื่อให้สามารถรับนักศึกษาที่มีความสามารถและศักยภาพสูงฯ ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวทุนการศึกษา | 2 ก.พ. 2561 | อ่านแล้ว 4,866 ครั้ง

share Facebook twitter LINE


Designed by ijeab / Freepik

      เพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ให้เชื่อมโยงกับกรอบทิศทางของการวิจัยของมหาวิทยาลัยและเป็นการสร้างศักยภาพคณาจารย์บัณฑิตศึกษาให้มีโอกาสรับนักศึกษาที่มีศักยภาพสูงเข้ามาศึกษาในหลักสูตรและผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ และตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2974/2560) เรื่อง ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับฝ่ายวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมมือในการจัดหาทุนวิจัย สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
Download เอกการประกอบการสมัคร