Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

รับสมัครทุนผู้ช่วยสอน ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวทุนการศึกษา | 24 พ.ค. 2561 | อ่านแล้ว 3,170 ครั้ง

share Facebook twitter LINE


Photo Designed by katemangostar / Freepik

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   (ฉบับที่   66/2561)
เรื่อง ทุนผู้ช่วยสอน ประจําปีการศึกษา 2561

เพื่อเป็นการพัฒนาความสามารถ เพิ่มศักยภาพในการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้เรียนรู้ทฤษฎี ทบทวนเนื้อหาและสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริง เป็นการพัฒนาศักยภาพของตนเองในด้านการสอน รู้จักวางแผน แบ่งเวลาในการทํางาน และได้รับประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ และตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น       (ฉบับที่ 2974/2560) เรื่อง ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น บัณฑิตวิทยาลัย จึงได้จัดทําโครงการทุน ผู้ช่วยสอนขึ้นซึ่งมีรายละเอียดต่อไปนี้ Download