Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LG
#LoGo

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ครบรอบ 44 ปี

ข่าวประชาสัมพันธ์ | 29 พ.ย. 2565 | อ่านแล้ว 5,116 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

รศ.ดร.เกียรติไชย  ฟักศรี คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นางดิลกรัตน์ โคตรสุมาตย์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย นางพาณิภัค พระชัย หัวหน้างานบริการวิชาการ และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย มอบดอกไม้แสดงความยินดีแด่ ดร.ชุติกาญจน์ ศักดิ์พิศุทธิกุล รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพ ผศ.รัฐพล ไกรกลาง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ครบรอบ 44 ปี วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ภาพ/ข่าว: ศิตธีรา สโมสร


ภาพประกอบ