Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LG
#LoGo

คู่มือและสิ่งพิมพ์


share Facebook twitter LINE

cover

แผนปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2555
แผนปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2555

cover

โครงการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12
Abstracts and Full Papers การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 28 มกราคม 2554

cover

แผนปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2554
แผนปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2554

cover

โครงการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 11
Abstracts and Full Papers การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 11 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553

cover

รายงานประจำปี 2553 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รายงานประจำปี 2553 (ตุลาคม 2552 - กันยายน 2553)

cover

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 12
Abstracts and Full Papers การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2552

cover

รายงานประจำปี 2552 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รายงานประจำปี 2552 (ตุลาคม 2551 - กันยายน 2552)

cover

รายงานประจำปี 2551 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รายงานประจำปี 2551 (ตุลาคม 2550 - กันยายน 2551)

cover

รายงานประจำปี 2550 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รายงานประจำปี 2550 (ตุลาคม 2549 - กันยายน 2550)

cover

ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
หลักการขอปรับปรุงค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา และ ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เกี่ยวข้อง