Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู (แบบชุดวิชา)รอบ 2


รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู (แบบชุดวิชา)รอบ 2

share Facebook twitter LINEรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู (แบบชุดวิชา)รอบ 2

รายละเอียดการสมัคร (ประกาศที่ 103/2564)
กำหนดการรับสมัคร
สาขาและจำนวนที่เปิดรับ

รายละเอียดแต่ละสาขา

สมัคร online ตรวจสอบสถานะผู้สมัคร

สำหรับผู้ที่สมัครแล้วต้องการเข้าใช้งานระบบหรือแก้ไขข้อมูล

Email
 

Password
 

ลืมรหัสผ่าน?

ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ ประกาศ 7 ม.ค. 2565
ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประกาศ 7 ม.ค. 2565
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประกาศ 20 ม.ค. 2565

Download หนังสือรับรองผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

สำหรับผู้ที่สมัครต้องการ Download หนังสือรับรองผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

Email
 

Password
 

ลืมรหัสผ่าน?

วันที่รายงานตัวเข้าศึกษา
กำหนดการปฐมนิเทศ


วิธีการสมัคร บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดทำระบบรับสมัคร 

1. ศึกษารายละเอียดและคุณสมบัติตามหลักสูตรกำหนด

2. กรอกข้อมูลในระบบสมัคร

ผู้สมัครสามารถตรวจสอบเลขที่นั่งสอบได้ทางเว็บไซต์หลังจากที่บัณฑิตวิทยาลัยได้ตรวจสอบเอกสารที่ผู้สมัครแนบไฟล์ถูกต้องครบถ้วนและได้ชำระเงินตามช่องทางที่ได้แจ้งไว้ โดยในวันสอบผู้สมัครจะต้องแสดงหลักฐานที่หน่วยงานราชการออกให้โดยที่มีการแสดงรูปของเจ้าของบัตรติดที่บัตรต่อคณะกรรมการคุมสอบ

บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัครในกรณีต่อไปนี้
     1) ผู้สมัครไม่ส่งค่าธรรมเนียมการสมัคร หรือส่งค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ครบ ตามช่องทางที่กำหนด
     2) การอัพโหลดไฟล์ประกอบการสมัคร ไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด

 

หมายเหตุ

  1. เอกสารที่เป็นฉบับถ่ายสำเนา ทุกรายการ ให้ถ่ายสำเนาโดยใช้กระดาษ A4
  2. ก่อนสมัครออนไลน์ ผู้สมัครต้องตรวจสอบว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดของแต่ละสาขาวิชา และการที่บัณฑิตวิทยาลัยรับใบสมัครไว้ มิได้หมายความว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วนตามต้องการ บัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบคัดเลือกตามกำหนดการที่กำหนด จึงให้ผู้สมัครทุกท่านมาตรวจดูรายชื่อ ณ สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาคารศูนย์วิชาการ หรือดูรายชื่อได้ที่ http://gs.kku.ac.th
  3. ค่าสมัครที่กำหนดไว้นี้ มิใช่ค่าธรรมเนียมการสอบ ดังนั้น ถ้าผู้สมัครมิได้เข้าสอบหรือไม่มีสิทธิ์ เข้าสอบด้วยเหตุผลใดก็ตาม บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่คืนค่าสมัครให้
  4. ผู้สมัครจะยื่นใบสมัครเข้าศึกษาเกิน 1 สาขาวิชาก็ได้ หากวันและเวลาทำการสอบไม่ตรงกัน

 

การชำระค่าสมัครให้ชำระด้วยการ Scan QRCode ผ่าน Internet Banking Application ของธนาคารต่าง ๆ ในประเทศไทย   

  • ชำระผ่าน QR code ทีปรากฎตามที่ระบบแจ้งไว้

    หมายเหตุ ไม่ควรโอนด้วยวิธีนำฝากเข้าบัญชีตรงโดยไม่ผ่านตามแบบฟอร์มจากระบบ


การสมัครสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ

                 1) สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก ให้ใช้เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งดังต่อไปนี้ ยื่นในวันสมัครจนถึงวันปิดรับสมัครในระบบรับสมัครออนไลน์


                 1.1) ผลการทดสอบจากศูนย์ทดสอบทางภาษาที่มีผลการสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันสอบจากสถาบันที่มีการทดสอบดังนี้    
 

 

TOEFL (Paper  Based) ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน  หรือ
TOEFL (Computer  Based) ไม่ต่ำกว่า 97 คะแนน  หรือ
TOEFL (Internet Based) ไม่ต่ำกว่า 32 คะแนน  หรือ
TOEFL (Institutional Testing Program) ไม่ต่ำกว่า  400 คะแนน  หรือ
IELTS (Academic Module) ไม่ต่ำกว่า   4.0 คะแนน  หรือ
TU-GET (1000 คะแนน) ไม่ต่ำกว่า  400 คะแนน  หรือ
CU-TEP (120  คะแนน) ไม่ต่ำกว่า    45 คะแนน


                 1.2) ผลการทดสอบภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ Khon Kaen University Academic English Language Test (KKU – AELT) จัดสอบโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันสอบ ได้ผลการสอบดังนี้

                 ทักษะการอ่าน ระดับ 2 ขึ้นไป
                 ทักษะการเขียน ระดับ 2 ขึ้นไป

                 1.3) หากนักศึกษามีผลการสอบต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ ข้อ 1.2) จะต้องเข้ารับการอบรมทักษะภาษาอังกฤษ จัดอบรมโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามระดับผลการสอบ ดังนี้

                 ทักษะการอ่าน ระดับ 1 ต้องเข้ารับการอบรม Academic Reading for Doctoral Students I
                 ทักษะการเขียน ระดับ 1 ต้องเข้ารับการอบรม Academic Writing for Doctoral Students I
                 
                 ทั้งนี้ ต้องดำเนินการให้ได้ผลก่อนวันเปิดภาคการศึกษา

PDF ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ ป.เอก


                 2) สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท
                 2.1)  กรณีผู้สมัครมีผลทดสอบจากศูนย์ทดสอบทางภาษา ให้ใช้เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งต่อไปนี้ ผลการทดสอบจากศูนย์ทดสอบทางภาษาที่มีผลการสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันสอบจากสถาบันที่มีการทดสอบดังนี้ ยื่นในวันสมัครจนถึงวันปิดรับสมัครในระบบรับสมัครออนไลน์
                 
                 - TOEFL (Paper Based)
                 - TOEFL (Computer Based)
                 - TOEFL (Internet Based)
                 - TOEFL (Institutional Testing Program)
                 - IELTS (Academic Module)
                 - TU-GET
                 - CU-TEP
                 - ผลการทดสอบภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ Khon Kaen University Academic English Language   Test (KKU – AELT) จัดสอบโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

                2.2)  กรณีผู้สมัครที่ไม่มีผลทดสอบจากศูนย์ทดสอบทางภาษา ตามข้อ 2.1 ให้สมัครสอบวัดภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ Khon Kaen University Academic English Language Test (KKU – AELT) จัดสอบโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดูรายละเอียดตารางและกำหนดการสอบได้ที่ สมัครสอบภาษา (ให้แนบสำเนาใบโอนเงินค่าสมัคร KKU-AELT ลงในระบบรับสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันสมัครจนถึงวันปิดรับสมัคร)

PDF ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ ป.โท


 รายละเอียดประกอบการสมัคร

รายละเอียดค่าธรรมเนียมสำหรับหลักสูตรปกติและนานาชาติ พ.ศ. 2561
ค่าธรรมเนียมสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ
โครงสร้างหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวดที่ 5 การรับเข้าศึกษา


Download เอกสารประกอบการสมัคร

Download คำร้องขออนุมัติสมัครสอบ
Download หนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้สมัคร(บว.3) / หนังสือรับรองประสบการณ์(บว.4) / หนังสือรับรองสาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก
Download หนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้สมัคร เข้าศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Download แบบฟอร์มเสนอหัวข้อวิจัย สาขาสังคมวิทยา ป.เอก / การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต / สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์
Download แบบฟอร์มหนังสือตอบรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หนังสือรับรอง หนังสือรับรองการเป็นแพทย์ประจำบ้านหรือแพทย์ใช้ทุน