Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู (แบบชุดวิชา)


รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู (แบบชุดวิชา)

share Facebook twitter LINEรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู (แบบชุดวิชา)

รายละเอียดการสมัคร (ประกาศที่ 94/2566)
กำหนดการรับสมัคร
สาขาและจำนวนที่เปิดรับ

รายละเอียดแต่ละสาขา

สมัคร online ตรวจสอบสถานะผู้สมัคร

สำหรับผู้ที่สมัครแล้วต้องการเข้าใช้งานระบบหรือแก้ไขข้อมูล

Email
 

Password
 

ลืมรหัสผ่าน?

ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ ประกาศ 6 ต.ค. 2566
ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประกาศ 6 ต.ค. 2566
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประกาศ 17 ต.ค. 2566
Download หนังสือรับรองผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในวันที่ 20 ต.ค. 2566
วันที่รายงานตัวเข้าศึกษา 30 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2566
กำหนดการปฐมนิเทศ


วิธีการสมัคร บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดทำระบบรับสมัคร 

1. ศึกษารายละเอียดและคุณสมบัติตามหลักสูตรกำหนด

2. กรอกข้อมูลในระบบสมัคร

ผู้สมัครสามารถตรวจสอบเลขที่นั่งสอบได้ทางเว็บไซต์หลังจากที่บัณฑิตวิทยาลัยได้ตรวจสอบเอกสารที่ผู้สมัครแนบไฟล์ถูกต้องครบถ้วนและได้ชำระเงินตามช่องทางที่ได้แจ้งไว้ โดยในวันสอบผู้สมัครจะต้องแสดงหลักฐานที่หน่วยงานราชการออกให้โดยที่มีการแสดงรูปของเจ้าของบัตรติดที่บัตรต่อคณะกรรมการคุมสอบ

บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัครในกรณีต่อไปนี้
     1) ผู้สมัครไม่ส่งค่าธรรมเนียมการสมัคร หรือส่งค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ครบ ตามช่องทางที่กำหนด
     2) การอัพโหลดไฟล์ประกอบการสมัคร ไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด

 

หมายเหตุ

  1. เอกสารที่เป็นฉบับถ่ายสำเนา ทุกรายการ ให้ถ่ายสำเนาโดยใช้กระดาษ A4
  2. ก่อนสมัครออนไลน์ ผู้สมัครต้องตรวจสอบว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดของแต่ละสาขาวิชาหรือไม่ และบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบคัดเลือกตามกำหนดการที่กำหนด ที่เว็บไซต์ http://gs.kku.ac.th
  3. ค่าสมัครที่กำหนดไว้นี้ มิใช่ค่าธรรมเนียมการสอบ ดังนั้น ถ้าผู้สมัครมิได้เข้าสอบหรือไม่มีสิทธิ์ เข้าสอบด้วยเหตุผลใดก็ตาม บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่คืนค่าสมัครให้
  4. ผู้สมัครจะยื่นใบสมัครเข้าศึกษาเกิน 1 สาขาวิชาก็ได้ หากวันและเวลาทำการสอบไม่ตรงกัน

 

การชำระค่าสมัครให้ชำระด้วยการ Scan QRCode ผ่าน Internet Banking Application ของธนาคารต่าง ๆ ในประเทศไทย

  • ค่าธรรมเนียมการสมัคร 700 บาท     

  • ชำระผ่าน QR code ที่ปรากฎตามที่ระบบแจ้งไว้

    หมายเหตุ ไม่ควรโอนด้วยวิธีนำฝากเข้าบัญชีตรงโดยไม่ผ่านตามแบบฟอร์มจากระบบ


การสมัครสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ

                 1) สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก ให้ใช้เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งดังต่อไปนี้ ยื่นในวันสมัครจนถึงวันปิดรับสมัครในระบบรับสมัครออนไลน์


                 1.1) ผลการทดสอบจากศูนย์ทดสอบทางภาษาที่มีผลการสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันสอบจากสถาบันที่มีการทดสอบดังนี้    
 

TOEFL (Paper  Based) ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน  หรือ
TOEFL (Computer  Based) ไม่ต่ำกว่า 97 คะแนน  หรือ
TOEFL (Internet Based) ไม่ต่ำกว่า 32 คะแนน  หรือ
TOEFL (Institutional Testing Program) ไม่ต่ำกว่า  400 คะแนน  หรือ
IELTS (Academic Module) ไม่ต่ำกว่า   4.0 คะแนน  หรือ
TU-GET (1000 คะแนน) ไม่ต่ำกว่า  400 คะแนน  หรือ
CU-TEP (120  คะแนน) ไม่ต่ำกว่า    45 คะแนน

                      1.2 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ Khon Kaen University Academic English Language Test (KKU – AELT) ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปีนับตั้งแต่วันสอบ ซึ่งจัดสอบโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้องมีผลการทดสอบดังนี้

                             1.2.1 กรณียื่นผลการทดสอบที่ใช้ระบบเกณฑ์คะแนนแบบ 5 ช่วงชั้น (5-band system)

                                       ทักษะการอ่าน      ระดับ  2  ขึ้นไป และ

                                       ทักษะการเขียน     ระดับ  2  ขึ้นไป

                              1.2.2 กรณียื่นผลการทดสอบที่ใช้ระบบเกณฑ์คะแนนแบบ 7 ช่วงชั้น (7-band system)

                                        ทักษะการอ่านและทักษะการเขียนโดยรวม (Overall score) ระดับ 2 ขึ้นไป

                       1.3  หากผู้เข้าศึกษาได้ผลการทดสอบต่ำกว่าเกณฑ์คะแนนที่กำหนดตามข้อ 1.2 ผู้เข้าศึกษาสามารถเข้ารับการอบรมทักษะภาษาอังกฤษ ซึ่งจัดอบรมโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยอบรมเฉพาะทักษะที่สอบได้ต่ำกว่าเกณฑ์คะแนนที่กำหนด และยื่นผลการทดสอบในข้อ 1.2 คู่กับผลการอบรมที่มีอายุไม่เกิน 2 ปีนับตั้งแต่วันที่ผ่านการอบรม ตามหัวข้อดังนี้

  ทักษะที่สอบได้ต่ำกว่าเกณฑ์

ระดับที่ได้

หัวข้อที่ต้องเข้ารับการอบรม

การอ่าน

1

Academic Reading for Doctoral Students I

การเขียน

1

Academic Writing for Doctoral Students I

                         1.4  ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ EnglishScore ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปีนับตั้งแต่วันสอบ ซึ่งจัดสอบโดยศูนย์สอบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่นต้องมีผลการทดสอบดังนี้

                                ทักษะหลัก (Core skills test)               ไม่ต่ำกว่า 200 คะแนน และ

                                ทักษะการเขียน (Writing test)              ไม่ต่ำกว่า 200 คะแนน

       
PDF ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ ป.เอก


                 2) สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท
                 2.1)  กรณีผู้สมัครมีผลทดสอบจากศูนย์ทดสอบทางภาษา ให้ใช้เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งต่อไปนี้ ผลการทดสอบจากศูนย์ทดสอบทางภาษาที่มีผลการสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันสอบจากสถาบันที่มีการทดสอบดังนี้ ยื่นในวันสมัครจนถึงวันปิดรับสมัครในระบบรับสมัครออนไลน์
                 
                 - TOEFL (Paper Based)
                 - TOEFL (Computer Based)
                 - TOEFL (Internet Based)
                 - TOEFL (Institutional Testing Program)
                 - IELTS (Academic Module)
                 - TU-GET
                 - CU-TEP
                 - ผลการทดสอบภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ Khon Kaen University Academic English Language   Test (KKU – AELT) จัดสอบโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

                2.2)  กรณีผู้สมัครที่ไม่มีผลทดสอบจากศูนย์ทดสอบทางภาษา ตามข้อ 2.1 ให้สมัครสอบวัดภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ Khon Kaen University Academic English Language Test (KKU – AELT) จัดสอบโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดูรายละเอียดตารางและกำหนดการสอบได้ที่ สมัครสอบภาษา (ให้แนบสำเนาใบโอนเงินค่าสมัคร KKU-AELT ลงในระบบรับสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันสมัครจนถึงวันปิดรับสมัคร)

PDF ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ ป.โท


 รายละเอียดประกอบการสมัคร

รายละเอียดค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในระบบปกติ พ.ศ.2566 (ฉบับที่ 3)
ค่าธรรมเนียมสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2566
โครงสร้างหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา


Download เอกสารประกอบการสมัคร

Download คำร้องขออนุมัติสมัครสอบ
Download หนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้สมัคร(บว.3)
Download หนังสือรับรองประสบการณ์(บว.4)
Download หนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้สมัคร เข้าศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Download หนังสือรับรองจากผู้สอน เฉพาะผู้สมัครสาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Download แบบฟอร์มเสนอหัวข้อวิจัย สาขาสังคมวิทยา ป.เอก / การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต / สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์
Download แบบฟอร์มหนังสือตอบรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หนังสือรับรอง หนังสือรับรองการเป็นแพทย์ประจำบ้านหรือแพทย์ใช้ทุน