Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt


รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้นปีการศึกษา 2560 รอบที่2


รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้นปีการศึกษา 2560 รอบที่2

share Facebook Google twitter LINEรับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้นปีการศึกษา 2560 รอบที่2

รายละเอียดการสมัคร (ประกาศที่ 78/2560)
กำหนดการรับสมัคร
สาขาและจำนวนที่เปิดรับ

รายละเอียดแต่ละสาขา


สมัคร online 26 พ.ค. 2560 ถึง 14 มิ.ย. 2560 เท่านั้น

ตรวจสอบสถานะผู้สมัคร

สำหรับผู้ที่สมัครแล้วต้องการเข้าใช้งานระบบหรือแก้ไขข้อมูล

Email
 

Password
 

ลืมรหัสผ่าน?

ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ (ประกาศที่ 82/2560)
ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (ประกาศที่ 85/2560)
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ประกาศที่ 86/2560)

Download หนังสือรับรองผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

สำหรับผู้ที่สมัครต้องการ Download หนังสือรับรองผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

Email
 

Password
 

ลืมรหัสผ่าน?

วันที่รายงานตัวเข้าศึกษา 24-26 กรกฎาคม 2560 Link รายงานตัวเข้าศึกษา
กำหนดการปฐมนิเทศ


วิธีการสมัคร บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดทำระบบรับสมัคร 

1. ศึกษารายละเอียดและคุณสมบัติตามหลักสูตรกำหนด

2. กรอกข้อมูลในระบบสมัคร

ผู้สมัครสามารถตรวจสอบเลขที่นั่งสอบได้ทางเว็บไซต์หลังจากที่บัณฑิตวิทยาลัยได้ตรวจสอบเอกสารที่ผู้สมัครแนบไฟล์ถูกต้องครบถ้วนและได้ชำระเงินตามช่องทางที่ได้แจ้งไว้ โดยในวันสอบผู้สมัครจะต้องแสดงหลักฐานที่หน่วยงานราชการออกให้โดยที่มีการแสดงรูปของเจ้าของบัตรติดที่บัตรต่อคณะกรรมการคุมสอบ

บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัครในกรณีต่อไปนี้
     1) ผู้สมัครไม่ส่งค่าธรรมเนียมการสมัคร หรือส่งค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ครบ ตามช่องทางที่กำหนด
     2) การอัพโหลดไฟล์ประกอบการสมัคร ไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด

 

หมายเหตุ

  1. เอกสารที่เป็นฉบับถ่ายสำเนา ทุกรายการ ให้ถ่ายสำเนาโดยใช้กระดาษ A4
  2. ก่อนสมัครออนไลน์ ผู้สมัครต้องตรวจสอบว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดของแต่ละสาขาวิชา และการที่บัณฑิตวิทยาลัยรับใบสมัครไว้ มิได้หมายความว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วนตามต้องการ บัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบคัดเลือกตามกำหนดการที่กำหนด จึงให้ผู้สมัครทุกท่านมาตรวจดูรายชื่อ ณ สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาคารศูนย์วิชาการ หรือดูรายชื่อได้ที่ http://gs.kku.ac.th
  3. ค่าสมัครที่กำหนดไว้นี้ มิใช่ค่าธรรมเนียมการสอบ ดังนั้น ถ้าผู้สมัครมิได้เข้าสอบหรือไม่มีสิทธิ์ เข้าสอบด้วยเหตุผลใดก็ตาม บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่คืนค่าสมัครให้
  4. ผู้สมัครจะยื่นใบสมัครเข้าศึกษาเกิน 1 สาขาวิชาก็ได้ หากวันและเวลาทำการสอบไม่ตรงกัน

 

การชำระค่าสมัครสามารถชำระได้โดยนำใบแจ้งยอดค่าสมัครพิมพ์จากระบบ

  • ชำระผ่านจุดบริการธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา
  • ทำรายการผ่านตู้ ATM โดยชำระอ้างอิงตามรหัสบาร์โค้ดหรือรหัสที่ระบุไว้
  • ชำระผ่านบริการ SCB Easy Net ของธนาคารไทยพาณิชย์ โดยชำระอ้างอิงตามรหัสบาร์โค้ดหรือรหัสที่ระบุไว้
  • ชำระ ณ จุด One Stop Service บัณฑิตวิทยาลัย

    หมายเหตุ ไม่ควรโอนด้วยวิธีนำฝากเข้าบัญชีตรงโดยไม่ผ่านตามแบบฟอร์มจากระบบ


การสมัครสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ

          สำหรับผู้สมัครสอบเข้าศึกษา ในปีการศึกษา 2560 จะต้องแนบสำเนาหลักฐานแสดงผลการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้สมัคร จากสถาบันทดสอบภาษาที่มีมาตรฐาน ที่ใช้ได้ไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่อนุมัติผลสอบ และต้องสอบผ่านก่อนวันปิดรับสมัคร พร้อมกับการสมัครในระบบรับสมัครออนไลน์ ดังนี้
 

รายการ

ปริญญาเอก

ปริญญาโท

1. TOEFL (Paper  Based)

ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน  หรือ

ไม่ต่ำกว่า  470  คะแนน  หรือ

2. TOEFL (Computer  Based)

ไม่ต่ำกว่า  173  คะแนน  หรือ

ไม่ต่ำกว่า  150  คะแนน  หรือ

3. TOEFL (Internet Based)

ไม่ต่ำกว่า    61  คะแนน  หรือ

ไม่ต่ำกว่า    52  คะแนน  หรือ

4. TOEFL (Institutional Testing program)

ไม่ต่ำกว่า  500  คะแนน  หรือ

ไม่ต่ำกว่า  470  คะแนน  หรือ

5. IELTS (Academic  Module)

ไม่ต่ำกว่า   5.5  คะแนน  หรือ

ไม่ต่ำกว่า   5.0  คะแนน  หรือ

6. TU-GET  (1000 คะแนน)

ไม่ต่ำกว่า  550  คะแนน  หรือ

ไม่ต่ำกว่า  500  คะแนน  หรือ

7. CU-TEP   (120  คะแนน)

ไม่ต่ำกว่า    70  คะแนน   หรือ

ไม่ต่ำกว่า    60  คะแนน   หรือ

8. KKU-AELT (5 Band)

ไม่ต่ำกว่า      4  Band

ไม่ต่ำกว่า      3  Band


หมายเหตุ กรณีไม่มีผลการทดสอบ และมีผลการทดสอบไม่ผ่านตามเกณฑ์ตามรายการข้างต้น ผู้สมัครสามารถ สมัครสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (KKU-AELT) ที่จัดสอบโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ยกเว้น ถ้าใช้ผลการทดสอบ KKU-AELT สามารถใช้ผลที่ยังไม่ผ่านมายื่นประกอบการสมัครได้) ดูรายละเอียดการสมัคร และการทดสอบฯ ได้ที่ https://englishservices.kku.ac.th/app 
 รายละเอียดประกอบการสมัคร

รายละเอียดค่าธรรมเนียมสำหรับหลักสูตรปกติและนานาชาติ
ค่าธรรมเนียมสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ
หลักการค่าธรรมเนียม
โครงสร้างหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวดที่ 5 การรับเข้าศึกษา


Download เอกสารประกอบการสมัคร

Download คำร้องขออนุมัติสมัครสอบ
Download หนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้สมัคร(บว.3) / หนังสือรับรองประสบการณ์(บว.4) / หนังสือรับรองสาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก
Download หนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้สมัคร เข้าศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Download หนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้สมัคร เข้าศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Download แบบฟอร์มเสนอหัวข้อวิจัย สาขาสังคมวิทยา ป.เอก / การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต / สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์
Download แบบฟอร์มหนังสือตอบรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หนังสือรับรอง หนังสือรับรองการเป็นแพทย์ประจำบ้านหรือแพทย์ใช้ทุน