Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt


รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคปลายปีการศึกษา 2561


รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคปลายปีการศึกษา 2561

share Facebook twitter LINEรับสมัครนักศึกษา ประจำภาคปลายปีการศึกษา 2561

รายละเอียดการสมัคร (ประกาศที่ 5/2561)
กำหนดการรับสมัคร
สาขาและจำนวนที่เปิดรับ

รายละเอียดแต่ละสาขา


สมัคร online 1 ส.ค. 2561 ถึง 30 ก.ย. 2561 เท่านั้น

ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ (ประกาศที่ 116/2561)
ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (ประกาศที่ 124/2561)
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ประกาศที่ 127/2561)

Download หนังสือรับรองผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

วันที่รายงานตัวเข้าศึกษา 28-30 พฤศจิกายน 2561 Link รายงานตัวเข้าศึกษา
กำหนดการปฐมนิเทศ


วิธีการสมัคร บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดทำระบบรับสมัคร 

1. ศึกษารายละเอียดและคุณสมบัติตามหลักสูตรกำหนด

2. กรอกข้อมูลในระบบสมัคร

ผู้สมัครสามารถตรวจสอบเลขที่นั่งสอบได้ทางเว็บไซต์หลังจากที่บัณฑิตวิทยาลัยได้ตรวจสอบเอกสารที่ผู้สมัครแนบไฟล์ถูกต้องครบถ้วนและได้ชำระเงินตามช่องทางที่ได้แจ้งไว้ โดยในวันสอบผู้สมัครจะต้องแสดงหลักฐานที่หน่วยงานราชการออกให้โดยที่มีการแสดงรูปของเจ้าของบัตรติดที่บัตรต่อคณะกรรมการคุมสอบ

บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัครในกรณีต่อไปนี้
     1) ผู้สมัครไม่ส่งค่าธรรมเนียมการสมัคร หรือส่งค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ครบ ตามช่องทางที่กำหนด
     2) การอัพโหลดไฟล์ประกอบการสมัคร ไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด

 

หมายเหตุ

  1. เอกสารที่เป็นฉบับถ่ายสำเนา ทุกรายการ ให้ถ่ายสำเนาโดยใช้กระดาษ A4
  2. ก่อนสมัครออนไลน์ ผู้สมัครต้องตรวจสอบว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดของแต่ละสาขาวิชา และการที่บัณฑิตวิทยาลัยรับใบสมัครไว้ มิได้หมายความว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วนตามต้องการ บัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบคัดเลือกตามกำหนดการที่กำหนด จึงให้ผู้สมัครทุกท่านมาตรวจดูรายชื่อ ณ สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาคารศูนย์วิชาการ หรือดูรายชื่อได้ที่ http://gs.kku.ac.th
  3. ค่าสมัครที่กำหนดไว้นี้ มิใช่ค่าธรรมเนียมการสอบ ดังนั้น ถ้าผู้สมัครมิได้เข้าสอบหรือไม่มีสิทธิ์ เข้าสอบด้วยเหตุผลใดก็ตาม บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่คืนค่าสมัครให้
  4. ผู้สมัครจะยื่นใบสมัครเข้าศึกษาเกิน 1 สาขาวิชาก็ได้ หากวันและเวลาทำการสอบไม่ตรงกัน

 

การชำระค่าสมัครสามารถชำระได้โดยนำใบแจ้งยอดค่าสมัครพิมพ์จากระบบ

  • ชำระผ่านจุดบริการธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา
  • ทำรายการผ่านตู้ ATM โดยชำระอ้างอิงตามรหัสบาร์โค้ดหรือรหัสที่ระบุไว้
  • ชำระผ่านบริการ SCB Easy Net ของธนาคารไทยพาณิชย์ โดยชำระอ้างอิงตามรหัสบาร์โค้ดหรือรหัสที่ระบุไว้
  • ชำระ ณ จุด One Stop Service บัณฑิตวิทยาลัย

    หมายเหตุ ไม่ควรโอนด้วยวิธีนำฝากเข้าบัญชีตรงโดยไม่ผ่านตามแบบฟอร์มจากระบบ


การสมัครสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ


        สำหรับผู้สมัครระดับปริญญาเอก ต้องมีผลทดสอบจากสถาบันทดสอบภาษาที่มีมาตรฐาน ที่ใช้ได้ไม่เกิน 2 ปี ดังนี้

รายการ

ปริญญาเอก

1. TOEFL (Paper  Based)

 ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน  หรือ

2. TOEFL (Computer  Based)

 ไม่ต่ำกว่า  173  คะแนน  หรือ

3. TOEFL (Internet Based)

 ไม่ต่ำกว่า    61  คะแนน  หรือ

4. TOEFL (Institutional Testing program)

  ไม่ต่ำกว่า  500  คะแนน  หรือ

5. IELTS (Academic  Module)

 ไม่ต่ำกว่า   5.5  คะแนน  หรือ

6. TU-GET  (1000 คะแนน)

 ไม่ต่ำกว่า  550  คะแนน  หรือ

7. CU-TEP   (120  คะแนน)

 ไม่ต่ำกว่า    70  คะแนน   หรือ

8. KKU-AELT (5 Band)

 ไม่ต่ำกว่า      4  Band


หมายเหตุ กรณีไม่มีผลการทดสอบ ผู้สมัครจะต้องสมัครสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (KKU-AELT) ที่จัดสอบโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ดูรายละเอียดการสมัครและการทดสอบฯ ได้ที่ https://englishservices.kku.ac.th/app) และเพื่อให้มีคุณสมบัติตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 66/2559 เรื่อง เกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศฯ ดูรายละเอียดได้ที่ https://app.gs.kku.ac.th/gs/regulation_notice/show/1/2559/66


สำหรับผู้สมัครระดับปริญญาโท 

     1. ให้แสดงผลทดสอบจากสถาบันทดสอบภาษาที่มีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด ที่ทดสอบมาไม่เกิน 2 ปี (ถ้ามี) ผลทดสอบที่ไม่ผ่านเกณฑ์ฯ ที่ทดสอบมาแล้วไม่เกิน 2 ปี สามารถยื่นสมัครสอบคัดเลือกได้
     2. เมื่อได้เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องผ่านเกณฑ์ฯ ตามที่ระเบียบและประกาศที่กำหนด
     3. กรณีไม่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษฯ ผู้สมัครจะต้องสมัครสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (KKU-AELT) ที่จัดสอบโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดูรายละเอียดการสมัครและการทดสอบฯ ได้ที่ https://englishservices.kku.ac.th/app

เกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต

กำหนดการสมัครสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (KKU-AELT)
ที่จัดสอบโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในระบบสมัครออนไลน์ ได้ที่
  สมัครสอบ KKU-AELT 


ครั้งที่

ระยะรับสมัคร

สอบข้อเขียน

เวลาสอบ

ประกาศผลสอบ

1

21-31 ธันวาคม 2561

19 มกราคม 2562

09.00-12.00 น.

30 มกราคม 2562

2

21-31 มกราคม 2562

9 กุมภาพันธ์ 2562

09.00-12.00 น.

21 กุมภาพันธ์ 2562

3

19-28 กุมภาพันธ์ 2562

16 มีนาคม 2562

09.00-12.00 น.

28 มีนาคม 2562

4

21-31 มีนาคม 2562

20 เมษายน 2562

09.00-12.00 น.

30 เมษายน 2562

5*

20-30 เมษายน 2562

25 พฤษภาคม 2562

09.00-12.00 น.

6 มิถุนายน 2562

6

21-31 พฤษภาคม 2562

15 มิถุนายน 2562

09.00-12.00 น.

27 มิถุนายน 2562

7

20-30 มิถุนายน 2562

13 กรกฎาคม 2562

09.00-12.00 น.

25 กรกฎาคม 2562

8

21-31 กรกฎาคม 2562

17 สิงหาคม 2562

 

09.00-12.00 น.

29 สิงหาคม 2562

9

21-31 สิงหาคม 2562

14 กันยายน 2562

09.00-12.00 น.

26 กันยายน 2562

10

20-30 กันยายน 2562

12 ตุลาคม 2562

09.00-12.00 น.

24 ตุลาคม 2562

11

21-31 ตุลาคม 2562

16 พฤศจิกายน 2562

09.00-12.00 น.

28 พฤศจิกายน 2562

 รายละเอียดประกอบการสมัคร

รายละเอียดค่าธรรมเนียมสำหรับหลักสูตรปกติและนานาชาติ พ.ศ. 2561
ค่าธรรมเนียมสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ
โครงสร้างหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวดที่ 5 การรับเข้าศึกษา


Download เอกสารประกอบการสมัคร

Download คำร้องขออนุมัติสมัครสอบ
Download หนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้สมัคร(บว.3) / หนังสือรับรองประสบการณ์(บว.4) / หนังสือรับรองสาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก
Download หนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้สมัคร เข้าศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Download หนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้สมัคร เข้าศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Download แบบฟอร์มเสนอหัวข้อวิจัย สาขาสังคมวิทยา ป.เอก / การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต / สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์
Download แบบฟอร์มหนังสือตอบรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หนังสือรับรอง หนังสือรับรองการเป็นแพทย์ประจำบ้านหรือแพทย์ใช้ทุน