Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt


รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้นปีการศึกษา 2561 โควต้า


รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้นปีการศึกษา 2561 โควต้า

share Facebook Google twitter LINE


"รับเฉพาะนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น"

คุณสมบัติผู้สมัครโควต้า

คุณสมบัติ กรณีภาคการศึกษาสุดท้าย กรณีสำเร็จการศึกษาแล้ว
สมัครระดับ
ปริญญาโท
1. คะแนนเฉลี่ยสะสมภาคการศึกษาสุดท้ายไม่ต่ำกว่า 2.50 จากคะแนนสูงสุด 4.00 1. สำเร็จการศึกษาไปแล้วไม่เกิน 5 ปี
  2. ถ้าต่ำกว่า 2.50 ต้องมีประสบการณ์ในการทำวิจัย/โครงงานวิจัย 2. คะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50 จากระบบคะแนนสูงสุด 4.00
  3. หนังสือตอบรับการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา (ถ้ามี) * 3. หนังสือตอบรับการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา (ถ้ามี) *
สมัครระดับ
ปริญญาเอก
กรณีภาคการศึกษาสุดท้าย กรณีสำเร็จการศึกษาแล้ว
-ใช้วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี 1. คะแนนเฉลี่ยสะสมภาคการศึกษาสุดท้ายไม่ต่ำกว่า 3.00 จากคะแนนสูงสุด 4.00 1. คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระบบคะแนนสูงสุด 4.00
  2. ถ้าต่ำกว่า 3.00 ต้องมีประสบการณ์ในการทำวิจัย/โครงงานวิจัย 2. สำเร็จการศึกษาไปแล้วไม่เกิน 5 ปี
  3. หนังสือตอบรับการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา (ถ้ามี) * 3. ถ้าต่ำกว่า 3.00 ต้องมีประสบการณ์ในการทำวิจัย/โครงงานวิจัย
    4. หนังสือตอบรับการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา (ถ้ามี) *
-ใช้วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท 1. เป็นนักศึกษาที่กำลังรอสอบวิทยานิพนธ์ 1. คะแนนเฉลี่ยเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วไม่ต่ำกว่า 3.50
  2. คะแนนเฉลี่ยเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วไม่ต่ำกว่า 3.50 2. สำเร็จการศึกษาไปแล้วไม่เกิน 5 ปี
  3. หนังสือตอบรับการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา (ถ้ามี) * 3. หนังสือตอบรับการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา (ถ้ามี) *


หมายเหตุ 

* ทั้งนี้เมื่อได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจะต้องมีหนังสือตอบรับการเป็นอาจารย์ ที่ปรึกษาแนบมาด้วย
** สำหรับคุณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่สาขาวิชากำหนด
*** ผลการสอบภาษาอังกฤษฯ ตามเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่กำหนด


 


รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้นปีการศึกษา 2561 โควต้า

รายละเอียดการสมัคร (ประกาศที่ 5/2561)
กำหนดการรับสมัคร
สาขาและจำนวนที่เปิดรับ

รายละเอียดแต่ละสาขา


สมัคร online 23 ม.ค. 2561 ถึง 31 มี.ค. 2561 เท่านั้น

ตรวจสอบสถานะผู้สมัคร

สำหรับผู้ที่สมัครแล้วต้องการเข้าใช้งานระบบหรือแก้ไขข้อมูล

Email
 

Password
 

ลืมรหัสผ่าน?

ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ (ประกาศที่ 48/2561)
ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประกาศ 14 พ.ค. 2561
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประกาศ 14 พ.ค. 2561
Download หนังสือรับรองผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในวันที่ 18 มิ.ย. 2561
วันที่รายงานตัวเข้าศึกษา
กำหนดการปฐมนิเทศ


วิธีการสมัคร บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดทำระบบรับสมัคร 

1. ศึกษารายละเอียดและคุณสมบัติตามหลักสูตรกำหนด

2. กรอกข้อมูลในระบบสมัคร

ผู้สมัครสามารถตรวจสอบเลขที่นั่งสอบได้ทางเว็บไซต์หลังจากที่บัณฑิตวิทยาลัยได้ตรวจสอบเอกสารที่ผู้สมัครแนบไฟล์ถูกต้องครบถ้วนและได้ชำระเงินตามช่องทางที่ได้แจ้งไว้ โดยในวันสอบผู้สมัครจะต้องแสดงหลักฐานที่หน่วยงานราชการออกให้โดยที่มีการแสดงรูปของเจ้าของบัตรติดที่บัตรต่อคณะกรรมการคุมสอบ

บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัครในกรณีต่อไปนี้
     1) ผู้สมัครไม่ส่งค่าธรรมเนียมการสมัคร หรือส่งค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ครบ ตามช่องทางที่กำหนด
     2) การอัพโหลดไฟล์ประกอบการสมัคร ไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด

 

หมายเหตุ

  1. เอกสารที่เป็นฉบับถ่ายสำเนา ทุกรายการ ให้ถ่ายสำเนาโดยใช้กระดาษ A4
  2. ก่อนสมัครออนไลน์ ผู้สมัครต้องตรวจสอบว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดของแต่ละสาขาวิชา และการที่บัณฑิตวิทยาลัยรับใบสมัครไว้ มิได้หมายความว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วนตามต้องการ บัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบคัดเลือกตามกำหนดการที่กำหนด จึงให้ผู้สมัครทุกท่านมาตรวจดูรายชื่อ ณ สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาคารศูนย์วิชาการ หรือดูรายชื่อได้ที่ http://gs.kku.ac.th
  3. ค่าสมัครที่กำหนดไว้นี้ มิใช่ค่าธรรมเนียมการสอบ ดังนั้น ถ้าผู้สมัครมิได้เข้าสอบหรือไม่มีสิทธิ์ เข้าสอบด้วยเหตุผลใดก็ตาม บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่คืนค่าสมัครให้
  4. ผู้สมัครจะยื่นใบสมัครเข้าศึกษาเกิน 1 สาขาวิชาก็ได้ หากวันและเวลาทำการสอบไม่ตรงกัน

 

การชำระค่าสมัครสามารถชำระได้โดยนำใบแจ้งยอดค่าสมัครพิมพ์จากระบบ

  • ชำระผ่านจุดบริการธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา
  • ทำรายการผ่านตู้ ATM โดยชำระอ้างอิงตามรหัสบาร์โค้ดหรือรหัสที่ระบุไว้
  • ชำระผ่านบริการ SCB Easy Net ของธนาคารไทยพาณิชย์ โดยชำระอ้างอิงตามรหัสบาร์โค้ดหรือรหัสที่ระบุไว้
  • ชำระ ณ จุด One Stop Service บัณฑิตวิทยาลัย

    หมายเหตุ ไม่ควรโอนด้วยวิธีนำฝากเข้าบัญชีตรงโดยไม่ผ่านตามแบบฟอร์มจากระบบ


การสมัครสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ


        สำหรับผู้สมัครระดับปริญญาเอก ต้องมีผลทดสอบจากสถาบันทดสอบภาษาที่มีมาตรฐาน ที่ใช้ได้ไม่เกิน 2 ปี ดังนี้

รายการ

ปริญญาเอก

1. TOEFL (Paper  Based)

 ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน  หรือ

2. TOEFL (Computer  Based)

 ไม่ต่ำกว่า  173  คะแนน  หรือ

3. TOEFL (Internet Based)

 ไม่ต่ำกว่า    61  คะแนน  หรือ

4. TOEFL (Institutional Testing program)

  ไม่ต่ำกว่า  500  คะแนน  หรือ

5. IELTS (Academic  Module)

 ไม่ต่ำกว่า   5.5  คะแนน  หรือ

6. TU-GET  (1000 คะแนน)

 ไม่ต่ำกว่า  550  คะแนน  หรือ

7. CU-TEP   (120  คะแนน)

 ไม่ต่ำกว่า    70  คะแนน   หรือ

8. KKU-AELT (5 Band)

 ไม่ต่ำกว่า      4  Band


หมายเหตุ กรณีไม่มีผลการทดสอบ ผู้สมัครจะต้องสมัครสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (KKU-AELT) ที่จัดสอบโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ดูรายละเอียดการสมัครและการทดสอบฯ ได้ที่ https://englishservices.kku.ac.th/app) และเพื่อให้มีคุณสมบัติตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 66/2559 เรื่อง เกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศฯ ดูรายละเอียดได้ที่ https://app.gs.kku.ac.th/gs/regulation_notice/show/1/2559/66


        สำหรับผู้สมัครระดับปริญญาโท ให้แสดงผลทดสอบจากสถาบันทดสอบภาษาที่มีมาตรฐาน ที่ใช้ได้ไม่เกิน 2 ปี (ถ้ามี) กรณีไม่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ผู้สมัครจะต้องสมัครสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (KKU-AELT) ที่จัดสอบโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดูรายละเอียดการสมัครและการทดสอบฯ ได้ที่ https://englishservices.kku.ac.th/app

 
กำหนดการสมัครสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (KKU-AELT)
ที่จัดสอบโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในระบบสมัครออนไลน์ ได้ที่
  สมัครสอบ KKU-AELT 


ครั้งที่

ระยะรับสมัคร

สอบข้อเขียน

เวลาสอบ

ประกาศผลสอบ

1

15 -25 มกราคม 2561

10-11 กุมภาพันธ์ 2561
(สอบวันละ 2 รอบ รอบละไม่เกิน 90 คน)

09.00-12.00 น.และ
13.00-16.00 น.

21 กุมภาพันธ์ 2561

2

15-25 กุมภาพันธ์ 2561

8-11 มีนาคม 2561
(สอบวันละ 2 รอบ รอบละไม่เกิน 90 คน)

09.00-12.00 น.และ
13.00-16.00 น.

21 มีนาคม 2561

3

15-25 มีนาคม 2561

7-8 เมษายน 2561
(สอบวันละ 2 รอบ รอบละไม่เกิน 90 คน)

09.00-12.00 น.และ
13.00-16.00 น.

20 เมษายน 2561

4

15-25 เมษายน 2561

12-13 พฤษภาคม 2561
(สอบวันละ 2 รอบ รอบละไม่เกิน 90 คน)

09.00-12.00 น.และ
13.00-16.00 น.

23 พฤษภาคม 2561

5

15-25 พฤษภาคม 2561

9-10 มิถุนายน 2561
(สอบวันละ 2 รอบ รอบละไม่เกิน 90 คน)

09.00-12.00 น.และ
13.00-16.00 น.

20 มิถุนายน 2561

6

15-25 มิถุนายน 2561

7-8 กรกฎาคม 2561
(สอบวันละ 2 รอบ รอบละไม่เกิน 90 คน)

09.00-12.00 น.และ
13.00-16.00 น.

17 กรกฎาคม 2561

7

15-25 กรกฎาคม 2561

18-19 สิงหาคม 2561
(สอบวันละ 2 รอบ รอบละไม่เกิน 90 คน)

09.00-12.00 น.และ
13.00-16.00 น.

29 สิงหาคม 2561

8

15-25 สิงหาคม 2561

8-9 กันยายน 2561
(สอบวันละ 2 รอบ รอบละไม่เกิน 90 คน)

09.00-12.00 น.และ
13.00-16.00 น.

19 กันยายน 2561

9

15-25 กันยายน 2561

20-21 ตุลาคม 2561
(สอบวันละ 2 รอบ รอบละไม่เกิน 90 คน)

09.00-12.00 น.และ
13.00-16.00 น.

31 ตุลาคม 2561

10

15-25 ตุลาคม 2561

10-11 พฤศจิกายน 2561
(สอบวันละ 2 รอบ รอบละไม่เกิน 90 คน)

09.00-12.00 น.และ
13.00-16.00 น.

21 พฤศจิกายน 2561

 

 รายละเอียดประกอบการสมัคร

รายละเอียดค่าธรรมเนียมสำหรับหลักสูตรปกติและนานาชาติหรือตามระเบียบ ประกาศ ที่จะปรับปรุงใหม่
ค่าธรรมเนียมสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ
หลักการค่าธรรมเนียม
โครงสร้างหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวดที่ 5 การรับเข้าศึกษา


Download เอกสารประกอบการสมัคร

Download คำร้องขออนุมัติสมัครสอบ
Download หนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้สมัคร(บว.3) / หนังสือรับรองประสบการณ์(บว.4) / หนังสือรับรองสาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก
Download หนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้สมัคร เข้าศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Download หนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้สมัคร เข้าศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Download แบบฟอร์มเสนอหัวข้อวิจัย สาขาสังคมวิทยา ป.เอก / การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต / สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์
Download แบบฟอร์มหนังสือตอบรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หนังสือรับรอง หนังสือรับรองการเป็นแพทย์ประจำบ้านหรือแพทย์ใช้ทุน