Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

ข่าวประชาสัมพันธ์: สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประสงค์จะให้เงินอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตและปริญญาดุษฎีบัณฑิต เพื่อใช้ในการทำวิทยานิพนธ์

ข่าวทั่วไป/ข่าวประชาสัมพันธ์/บริการ | 24 ก.ค. 2563 | อ่านแล้ว 21 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประสงค์จะให้เงินอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตและปริญญาดุษฎีบัณฑิต เพื่อใช้ในการทำวิทยานิพนธ์ รายละเอียดตามประกาศสำนักงานฯ เรื่องการให้เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/download/article/article_20200625160527.pdf ยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานและโครงร่างวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ได้ที่ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร์ หรือส่งไปรษณีย์ เรียน เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เลขที่ 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 สอบถามข้อมูลได้ที่ 0-2244-2062, 0-2244-2067 หรือ 08-3757-6895 www.parliament.go.th