Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

  • หน้าหลัก
  • ข่าวทั่วไป/ข่าวประชาสัมพันธ์/บริการ

ข่าวทั่วไป/ข่าวประชาสัมพันธ์/บริการ


7 ม.ค. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์: กองการต่างประเทศ สำนักงานอธิการบดี ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลออสเตรีย ประจำปี 2564-2565
ข่าวประชาสัมพันธ์: กองการต่างประเทศ สำนักงานอธิการบดี ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลออสเตรีย ประจำปี 2564-2565

รายละเอียด

7 ม.ค. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์: สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลในสาขาวิชาที่ขาดแคลน ประจำปี 2563 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจุเข้ารับราชการ)
ข่าวประชาสัมพันธ์: สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลในสาขาวิชาที่ขาดแคลน ประจำปี 2563 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจุเข้ารับราชการ)

รายละเอียด

7 ม.ค. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์: ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา โดยกองบริหารงานวิจัยจัดโครงการฝึกอบรมหลังปริญญาเอก (Post-Doctoral Training)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา โดยกองบริหารงานวิจัยจัดโครงการฝึกอบรมหลังปริญญาเอก (Post-Doctoral Training)

รายละเอียด

25 พ.ย. 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์: สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอการวิจัย ทุนพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการสนับสนุนการวิจัยเชิงวิชาการ
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอการวิจัย ทุนพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการสนับสนุนการวิจัยเชิงวิชาการ

รายละเอียด

2 พ.ย. 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์: กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ จัดโครงการจัดประกวดคลิปวิดีโอ ภายใต้แนวคิด “Go for Real… อยากปังต้องเลิกปลอม”
กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ จัดโครงการจัดประกวดคลิปวิดีโอ ภายใต้แนวคิด “Go for Real… อยากปังต้องเลิกปลอม”

รายละเอียด

2 พ.ย. 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์: สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (CFA) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม
สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (CFA) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม

รายละเอียด

2 พ.ย. 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์: กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดงานวันสตรีสากล
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดงานวันสตรีสากล

รายละเอียด

2 พ.ย. 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์: สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดทำหลักสูตร Non-Degree โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่
สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดทำหลักสูตร Non-Degree โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่

รายละเอียด

30 ต.ค. 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์: คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย

รายละเอียด

6 ต.ค. 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์: กองการต่างประเทศ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย เป็นเจ้าภาพร่วมจัดงานบรรยายพิเศษในหัวข้อ "Studying in the U.S. and Scholarship Opportunities for International Students"
กองการต่างประเทศ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย เป็นเจ้าภาพร่วมจัดงานบรรยายพิเศษในหัวข้อ "Studying in the U.S. and Scholarship Opportunities for International Students"

รายละเอียด

5 ต.ค. 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์: สมาคมส่งเสริมการวิจัยจัดฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย
สมาคมส่งเสริมการวิจัยจัดฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย

รายละเอียด

25 ก.ย. 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์: โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจําปี 2564 -2565 Tokyo Gakugei University ประเทศญี่ปุ่น
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจําปี 2564 -2565 Tokyo Gakugei University ประเทศญี่ปุ่น

รายละเอียด

25 ก.ย. 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์: โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปี 2564 -2565 ณ Kanazawa University (Spring – 2021) ประเทศญี่ปุ่น
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปี 2564 -2565 ณ Kanazawa University (Spring – 2021) ประเทศญี่ปุ่น

รายละเอียด

24 ก.ย. 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์: คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมวิชาการ คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563 แบบออนไลน์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมวิชาการ คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563 แบบออนไลน์

รายละเอียด

16 ก.ย. 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์: ศูนย์วิทยาการและวิศวกรรมข้อมูล ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรแนะนำการเรียนรู้ของเครื่องภาคปฏิบัติ
ศูนย์วิทยาการและวิศวกรรมข้อมูล ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรแนะนำการเรียนรู้ของเครื่องภาคปฏิบัติ

รายละเอียด

10 ก.ย. 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17

รายละเอียด

10 ก.ย. 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์: กองการต่างประเทศ สำนักงานอธิการบดี ประชาสัมพันธ์หลักสูตร Fun Bahasa Indonesia and Culture Course
กองการต่างประเทศ สำนักงานอธิการบดี ประชาสัมพันธ์หลักสูตร Fun Bahasa Indonesia and Culture Course

รายละเอียด

8 ก.ย. 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์: มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นจัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 17
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นจัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 17

รายละเอียด

8 ก.ย. 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร

รายละเอียด

8 ก.ย. 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์: หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการ Frontier Research และการพัฒนาระบบการสร้างความสามารถ เพื่อรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการ Frontier Research และการพัฒนาระบบการสร้างความสามารถ เพื่อรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (So

รายละเอียด