Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

  • หน้าหลัก
  • ข่าวทั่วไป/ข่าวประชาสัมพันธ์/บริการ

ข่าวทั่วไป/ข่าวประชาสัมพันธ์/บริการ


16 ก.พ. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์: กองการต่างประเทศประชาสัมพันธ์ทุน ERASMUS+INTERNATIONAL CREDIT MOBILITY ประจำปี 2021-2022
ข่าวประชาสัมพันธ์: กองการต่างประเทศประชาสัมพันธ์ทุน ERASMUS+INTERNATIONAL CREDIT MOBILITY ประจำปี 2021-2022

รายละเอียด

15 ก.พ. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์: ระบบบริหารจัดการทุนวิจัยและการบริการวิชาการสำหรับนักวิจัย
ข่าวประชาสัมพันธ์: ระบบบริหารจัดการทุนวิจัยและการบริการวิชาการสำหรับนักวิจัย

รายละเอียด

11 ก.พ. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์: สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์: สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564

รายละเอียด

11 ก.พ. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์: กองการต่างประเทศ สำนักงานอธิการบดี ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลรัสเซีย
ข่าวประชาสัมพันธ์: กองการต่างประเทศ สำนักงานอธิการบดี ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลรัสเซีย

รายละเอียด

5 ก.พ. 2564
ทุนปริญญาโทและปริญญาเอกจากองค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก
ทุนปริญญาโทและปริญญาเอกจากองค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก

รายละเอียด

4 ก.พ. 2564
U Power: Digital Idea Challenge Season5
U Power: Digital Idea Challenge Season5

รายละเอียด

1 ก.พ. 2564
โครงการ Startup Thailand League KKU ขยายระยะเวลาเปิดรับสมัครเพื่อเข้าร่วมการเเข่งขันจนถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564
โครงการ Startup Thailand League KKU ขยายระยะเวลาเปิดรับสมัครเพื่อเข้าร่วมการเเข่งขันจนถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียด

21 ม.ค. 2564
กองการต่างประเทศ รับสมัครทุนสนับสนุนอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ (KKU Inbound Visiting Scholar) ประจำปีงบประมาณ 2565
กองการต่างประเทศ รับสมัครทุนสนับสนุนอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ (KKU Inbound Visiting Scholar) ประจำปีงบประมาณ 2565

รายละเอียด

21 ม.ค. 2564
กองการต่างประเทศ รับสมัครทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนอาจารย์กับสถาบันหรือองค์กรต่างประเทศ (KKU Outbound Visiting Scholar) ประจำปีงบประมาณ 2564
กองการต่างประเทศ รับสมัครทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนอาจารย์กับสถาบันหรือองค์กรต่างประเทศ (KKU Outbound Visiting Scholar) ประจำปีงบประมาณ 2564

รายละเอียด

7 ม.ค. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์: กองการต่างประเทศ สำนักงานอธิการบดี ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลออสเตรีย ประจำปี 2564-2565
ข่าวประชาสัมพันธ์: กองการต่างประเทศ สำนักงานอธิการบดี ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลออสเตรีย ประจำปี 2564-2565

รายละเอียด

7 ม.ค. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์: สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลในสาขาวิชาที่ขาดแคลน ประจำปี 2563 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจุเข้ารับราชการ)
ข่าวประชาสัมพันธ์: สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลในสาขาวิชาที่ขาดแคลน ประจำปี 2563 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจุเข้ารับราชการ)

รายละเอียด

7 ม.ค. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์: ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา โดยกองบริหารงานวิจัยจัดโครงการฝึกอบรมหลังปริญญาเอก (Post-Doctoral Training)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา โดยกองบริหารงานวิจัยจัดโครงการฝึกอบรมหลังปริญญาเอก (Post-Doctoral Training)

รายละเอียด

25 พ.ย. 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์: สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอการวิจัย ทุนพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการสนับสนุนการวิจัยเชิงวิชาการ
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอการวิจัย ทุนพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการสนับสนุนการวิจัยเชิงวิชาการ

รายละเอียด

2 พ.ย. 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์: กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ จัดโครงการจัดประกวดคลิปวิดีโอ ภายใต้แนวคิด “Go for Real… อยากปังต้องเลิกปลอม”
กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ จัดโครงการจัดประกวดคลิปวิดีโอ ภายใต้แนวคิด “Go for Real… อยากปังต้องเลิกปลอม”

รายละเอียด

2 พ.ย. 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์: สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (CFA) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม
สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (CFA) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม

รายละเอียด

2 พ.ย. 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์: กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดงานวันสตรีสากล
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดงานวันสตรีสากล

รายละเอียด

2 พ.ย. 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์: สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดทำหลักสูตร Non-Degree โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่
สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดทำหลักสูตร Non-Degree โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่

รายละเอียด

30 ต.ค. 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์: คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย

รายละเอียด

6 ต.ค. 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์: กองการต่างประเทศ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย เป็นเจ้าภาพร่วมจัดงานบรรยายพิเศษในหัวข้อ "Studying in the U.S. and Scholarship Opportunities for International Students"
กองการต่างประเทศ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย เป็นเจ้าภาพร่วมจัดงานบรรยายพิเศษในหัวข้อ "Studying in the U.S. and Scholarship Opportunities for International Students"

รายละเอียด

5 ต.ค. 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์: สมาคมส่งเสริมการวิจัยจัดฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย
สมาคมส่งเสริมการวิจัยจัดฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย

รายละเอียด