Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

  • หน้าหลัก
  • ข่าวทั่วไป/ข่าวประชาสัมพันธ์/บริการ

ข่าวทั่วไป/ข่าวประชาสัมพันธ์/บริการ


24 ก.ค. 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง แจ้งเปลี่ยนเว็บไซต์สำหรับส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง แจ้งเปลี่ยนเว็บไซต์สำหรับส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รายละเอียด

24 ก.ค. 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์: สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประสงค์จะให้เงินอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตและปริญญาดุษฎีบัณฑิต เพื่อใช้ในการทำวิทยานิพนธ์
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประสงค์จะให้เงินอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตและปริญญาดุษฎีบัณฑิต เพื่อใช้ในการทำวิทยานิพนธ์

รายละเอียด

15 ก.ค. 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์: มหาวิทยาลัย Universitas Airlangga สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เปิดรับสมัครผู้สนใจรับทุนการศึกษาเพื่อเข้าร่วมโปรแกรม LINGUA (Learning Indonesian Language in Universitas Airlangga) ในรูปแบบการศึกษาทางไกล (e-learning)
มหาวิทยาลัย Universitas Airlangga สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เปิดรับสมัครผู้สนใจรับทุนการศึกษาเพื่อเข้าร่วมโปรแกรม LINGUA (Learning Indonesian Language in Universitas Airlangga) ในรูปแบบการศึกษาทางไกล (e-learning)

รายละเอียด

10 ก.ค. 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์: การให้บริการ Express Vaccine ไข้หวัดใหญ่ จากศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์
ศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโปรแกรมพิเศษ "Express Vaccine สำหรับบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น"

รายละเอียด

9 ก.ค. 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์: มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 16
มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 16

รายละเอียด

25 มิ.ย. 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์: มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสาร "MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences"
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสาร "MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences"

รายละเอียด

24 มิ.ย. 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์: มหาวิทยาลัยพะเยาจัดการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 10
มหาวิทยาลัยพะเยาจัดการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 10

รายละเอียด

19 มิ.ย. 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์: วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แจ้งเลื่อนกำหนดการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1
วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แจ้งเลื่อนกำหนดการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1

รายละเอียด

18 มิ.ย. 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดโครงการสัมฤทธิบัตร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดโครงการสัมฤทธิบัตร

รายละเอียด

18 มิ.ย. 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์: คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 17 (เกษตรภาคเหนือตอนล่าง)
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 17 (เกษตรภาคเหนือตอนล่าง)

รายละเอียด

16 มิ.ย. 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์: มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับรางวัลกระแส ชนะวงศ์ ประจำปี 2563
มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับรางวัลกระแส ชนะวงศ์ ประจำปี 2563

รายละเอียด

11 มิ.ย. 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์: คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

รายละเอียด

11 มิ.ย. 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์: การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 13
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีจัดการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 13

รายละเอียด

8 มิ.ย. 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์: สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล เปิดให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล เปิดให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

รายละเอียด

2 มิ.ย. 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์: มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเสวนาเรื่อง New Normal การปรับตัวของสถานศึกษาด้านกายภาพและการบริการเพื่อรองรับการเปิดเทอมในช่วงวิกฤติ COVID-19
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเสวนาเรื่อง New Normal การปรับตัวของสถานศึกษาด้านกายภาพและการบริการเพื่อรองรับการเปิดเทอมในช่วงวิกฤติ COVID-19

รายละเอียด

2 มิ.ย. 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์: สำนักงาน กสทช ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ กสทช.
สำนักงาน กสทช ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ กสทช.

รายละเอียด

2 มิ.ย. 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์: คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์
คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์

รายละเอียด

2 มิ.ย. 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์: สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ผู้ที่ต้องการทำงาน Part-time
สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ผู้ที่ต้องการทำงาน Part-time

รายละเอียด

1 มิ.ย. 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์: โครงการทุนการศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอลจัดทำโครงการทุนการศึกษาหลักศูตรปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาหรือบุคลากรชาวไทย จำนวน 9 ทุน

รายละเอียด

18 พ.ค. 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์: เชิญส่งบทความตีพิมพ์ลงวารสารการพยาบาลและสุขภาพ (Journal of Nursing and Health Sciences)
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรเชิญส่งบทความตีพิมพ์ลงวารสารการพยาบาลและสุขภาพ

รายละเอียด