Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

  • หน้าหลัก
  • ข่าวทั่วไป/ข่าวประชาสัมพันธ์/บริการ

ข่าวทั่วไป/ข่าวประชาสัมพันธ์/บริการ


25 ก.ย. 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์: โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจําปี 2564 -2565 Tokyo Gakugei University ประเทศญี่ปุ่น
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจําปี 2564 -2565 Tokyo Gakugei University ประเทศญี่ปุ่น

รายละเอียด

25 ก.ย. 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์: โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปี 2564 -2565 ณ Kanazawa University (Spring – 2021) ประเทศญี่ปุ่น
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปี 2564 -2565 ณ Kanazawa University (Spring – 2021) ประเทศญี่ปุ่น

รายละเอียด

24 ก.ย. 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์: คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมวิชาการ คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563 แบบออนไลน์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมวิชาการ คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563 แบบออนไลน์

รายละเอียด

16 ก.ย. 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์: ศูนย์วิทยาการและวิศวกรรมข้อมูล ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรแนะนำการเรียนรู้ของเครื่องภาคปฏิบัติ
ศูนย์วิทยาการและวิศวกรรมข้อมูล ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรแนะนำการเรียนรู้ของเครื่องภาคปฏิบัติ

รายละเอียด

10 ก.ย. 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17

รายละเอียด

10 ก.ย. 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์: กองการต่างประเทศ สำนักงานอธิการบดี ประชาสัมพันธ์หลักสูตร Fun Bahasa Indonesia and Culture Course
กองการต่างประเทศ สำนักงานอธิการบดี ประชาสัมพันธ์หลักสูตร Fun Bahasa Indonesia and Culture Course

รายละเอียด

8 ก.ย. 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์: มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นจัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 17
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นจัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 17

รายละเอียด

8 ก.ย. 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร

รายละเอียด

8 ก.ย. 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์: หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการ Frontier Research และการพัฒนาระบบการสร้างความสามารถ เพื่อรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการ Frontier Research และการพัฒนาระบบการสร้างความสามารถ เพื่อรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (So

รายละเอียด

3 ก.ย. 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์: วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษในกิจกรรม COLA WEBINAR SERIES 2020
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษในกิจกรรม COLA WEBINAR SERIES 2020

รายละเอียด

1 ก.ย. 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์: การแข่งขัน Creativity in Campus 2020
มหาวิทยาลัย Sari Mulia University สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติระดับอุดมศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน Creativity in Campus 2020

รายละเอียด

24 ส.ค. 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์: โครงการพัฒนาทักษะบุคลากรด้านระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และระบบอัจฉริยะ (Automation Robotics and Intelligent System (ARI) Skill Development Project)
ครงการพัฒนาทักษะบุคลากรด้านระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และระบบอัจฉริยะ (Automation Robotics and Intelligent System (ARI) Skill Development Project)

รายละเอียด

21 ส.ค. 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / วารสารนานาชาติมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / วารสารนานาชาติมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน

รายละเอียด

14 ส.ค. 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์: ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รายละเอียด

14 ส.ค. 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เชิญชวนสมัครขอรับทุนวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563(เพิ่มเติม)
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เชิญชวนสมัครขอรับทุนวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563(เพิ่มเติม)

รายละเอียด

5 ส.ค. 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์: วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ การบริหาร การจัดการ การศึกษาและสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ การบริหาร การจัดการ การศึกษาและสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

รายละเอียด

5 ส.ค. 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) จัดงาน Education ICT Forum 2020
ข่าวประชาสัมพันธ์: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) จัดงาน Education ICT Forum 2020

รายละเอียด

24 ก.ค. 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์: สมาคมส่งเสริมการวิจัย สนับสนุนศักยภาพของนักวิจัย จัดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยในปี 2563
สมาคมส่งเสริมการวิจัย สนับสนุนศักยภาพของนักวิจัย จัดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยในปี 2563

รายละเอียด