Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

วารสารการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้

ข่าวทั่วไป/ข่าวประชาสัมพันธ์/บริการ | 11 เม.ย. 2566 | อ่านแล้ว 2,631 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดทำ "วารสารการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้"บทความวิจัยบทความวิชาการ และบทความปริทัศน์ โดยเผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ เป็นวารสารฉบับตีพิมพ์ (ISSN:2773-9090) และวารสารฉบับออนไลน์ (ISSN: 2773-9104) ซึ่งวารสารการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ได้ดำเนินการจัดทำภายใต้เกณฑ์คุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) และอยู่ระหว่างการพัฒนาเพื่อเข้าสู่การรับรองคุณภาพจาก TCI ดูรายละเอียดการส่งบทความได้ที่เว็บไซต์ https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jeil/หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณสราวุฒิ เลิศล้ำไตรภพ โทร. 0-7428-9200 อีเมล์ jeiljournalpus@gmail.com