Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

  • หน้าหลัก
  • ข่าวทั่วไป/ข่าวประชาสัมพันธ์/บริการ

ข่าวทั่วไป/ข่าวประชาสัมพันธ์/บริการ


8 ก.ค. 2564
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ขอเชิญส่งบทความวิชาการ และเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ขอเชิญส่งบทความวิชาการ และเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

รายละเอียด

8 ก.ค. 2564
ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

รายละเอียด

24 มิ.ย. 2564
ประกาศจังหวัดขอนแก่น ผ่อนคลายมาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) จังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ 43)
ประกาศจังหวัดขอนแก่น ผ่อนคลายมาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) จังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ 43)

รายละเอียด

12 พ.ค. 2564
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาขยายเวลาส่งผลงานวิจัย
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาขยายเวลาส่งผลงานวิจัย

รายละเอียด

12 พ.ค. 2564
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พิจารณามอบรางวัล Mahidol Science Environment & Sustainable Awards ประจำปี 2564
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พิจารณามอบรางวัล Mahidol Science Environment & Sustainable Awards ประจำปี 2564

รายละเอียด

7 พ.ค. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์: บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จัดแคมเปญไปรษณีย์ reBOX “กล่อง BOX บุญ” เปลี่ยนกล่อง ซองไม่ใช้แล้วเป็นอุปกรณ์จำเป็นทางการแพทย์
ข่าวประชาสัมพันธ์: บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จัดแคมเปญไปรษณีย์ reBOX “กล่อง BOX บุญ” เปลี่ยนกล่อง ซองไม่ใช้แล้วเป็นอุปกรณ์จำเป็นทางการแพทย์

รายละเอียด

3 พ.ค. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์: ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (ศลช.) ประกาศขยายเวลาการทำงานที่บ้าน (Work from Home) ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์: ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (ศลช.) ประกาศขยายเวลาการทำงานที่บ้าน (Work from Home) ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564

รายละเอียด

29 เม.ย. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญรับสมัครทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2
ข่าวประชาสัมพันธ์: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญรับสมัครทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2

รายละเอียด

26 เม.ย. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์: มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครทุน Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program (FLTA) ประจำปี 2565-2566
ข่าวประชาสัมพันธ์: มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครทุน Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program (FLTA) ประจำปี 2565-2566

รายละเอียด

26 เม.ย. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับโครงการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับโครงการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 2564

รายละเอียด

22 เม.ย. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์: สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามออนไลน์ ร่างกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13
ข่าวประชาสัมพันธ์: สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามออนไลน์ ร่างกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

รายละเอียด

9 มี.ค. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์: คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสารและการบริหารจัดการครั้งที่ 5
ข่าวประชาสัมพันธ์: คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสารและการบริหารจัดการครั้งที่ 5

รายละเอียด

9 มี.ค. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์: สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสําหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมการเปิดชั้นเรียนระดับชาติครั้งที่ 14
ข่าวประชาสัมพันธ์: สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสําหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมการเปิดชั้นเรียนระดับชาติครั้งที่ 14

รายละเอียด

5 มี.ค. 2564
คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ The 1st Thailand International Conference on Psychology (TICP) and The 6th Thailand National Conference on Psychology (TNCP)
คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ The 1st Thailand International Conference on Psychology (TICP) and The 6th Thailand National Conference on Psychology (TNCP)

รายละเอียด

5 มี.ค. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์: สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสถาบันเครือข่ายทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ
ข่าวประชาสัมพันธ์: สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสถาบันเครือข่ายทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ

รายละเอียด

5 มี.ค. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม(อว.) จัดงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม(อว.) จัดงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2564

รายละเอียด

5 มี.ค. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์: สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ จัดงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)" ครั้งที่ 16
ข่าวประชาสัมพันธ์: สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ จัดงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)" ครั้งที่ 16

รายละเอียด

3 มี.ค. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์: กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีนโยบายจัดตั้งกองทุนพัฒนาระบบการอุดมศึกษา ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวง 4 ฉบับ
ข่าวประชาสัมพันธ์: กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีนโยบายจัดตั้งกองทุนพัฒนาระบบการอุดมศึกษา ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวง 4 ฉบับ

รายละเอียด

3 มี.ค. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์: สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอรับฟังความคิดเห็นจากสถาบันอุดมศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อร่างกฎหมายลำดับรองจำนวน 2 ฉบับ
ข่าวประชาสัมพันธ์: สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอรับฟังความคิดเห็นจากสถาบันอุดมศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อร่างกฎหมายลำดับรองจำนวน 2 ฉบับ

รายละเอียด

19 ก.พ. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์: ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์และป้องกันโรค COVID-19
ข่าวประชาสัมพันธ์: ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์และป้องกันโรค COVID-19

รายละเอียด