Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์

ข่าวทั่วไป/ข่าวประชาสัมพันธ์/บริการ | 8 มี.ค. 2566 | อ่านแล้ว 4,977 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

สำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นได้จัดทำวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Western University Research Journal of Humanities and Social Science (ISSN2465-3578) เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและวิชาการในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ซึ่งเป็นการสนับสนุนทางวิชาการแก่ คณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษาและผู้สนใจโดยมีการจัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานโดยได้บรรจุในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ในกลุ่มที่ 2 และอยู่ในช่วงขอรับการประเมินคุณภาพวารสารให้เข้าสู่ฐานข้อมูล TCI กลุ่มี่ 1 รอบที่ 4 พ.ศ.2563 - 2567 ส่งบทความได้ที่ www.western.ac.th หรือ http://so04.tci-thaijo.org/index.php/WTURJ/index