Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

การประชุุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 15

ข่าวทั่วไป/ข่าวประชาสัมพันธ์/บริการ | 28 มี.ค. 2566 | อ่านแล้ว 4,826 ครั้ง

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ดำเนินการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2566 ในวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2566 ณ อาคารวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ " นวัตกรรมการจัดการสู่การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและสังคม" ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://ncam.fms.psu.ac.th หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ คุณวุฒิพงศ์ หว่านดี โทรศัพท์ 074287840 E-mail: wutthipong.w@psu.ac.th