Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

ข่าวประชาสัมพันธ์: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร

ข่าวทั่วไป/ข่าวประชาสัมพันธ์/บริการ | 8 ก.ย. 2563 | อ่านแล้ว 12 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร ปัจจุบันวารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สารได้รับการพิจารณาให้อยู่ในกลุ่มที่ 2 ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กำหนดเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม –  มิถุนายน ฉบับที่ 2  กรกฎาคม – ธันวาคม
 
ดูรายละเอียดได้ที่ https://so05.tci-thaijo.org/index.php/jpcru สอบถามได้ที่ คุณชุติมา พุฒอ่อน โทร.0-5671-7100 ต่อ 6310
Email: phetchabun_rajabhat_journal@outlook.com