Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

  • หน้าหลัก
  • ข่าวกิจกรรม
  • การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ระบบยื่นคำร้องออนไลน์ GS e-Forms ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ระบบยื่นคำร้องออนไลน์ GS e-Forms ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าวกิจกรรม | 25 ต.ค. 2562 | อ่านแล้ว 241 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมบรรยาย อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้ระบบยื่นคำร้องออนไลน์ GS e-Forms วันที่ 25 ต.ค. 2562 เวลา 09.30-12.00 น. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดยการอบรมดังกล่าวเริ่ม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คุณอภิเชษฐ์ บุญจวง นักสารสนเทศ คุณนรมน แจ่มอ้น นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และคุณดิลกรัตน์ โคตรสุมาตย์ หัวหน้างานรับเข้าการตลาดและประชาสัมพันธ์ เป็นวิทยากรบรรยายเชิงปฏิบัติการ ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 120 คน การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อแนะนำการใช้ระบบคำร้องออนไลน์ GS e-Forms การติดตามคำร้องของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อให้การดำเนินการและการติดตามคำร้องเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว ข้อมูลถูกต้อง และระบบสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลการดำเนินการกระบวนการต่างๆ ในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาโดยอัตโนมัติ เพื่อนำข้อมูลมาพัฒนาการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา และเพื่อเก็บข้อมูลในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดำเนินการและติดตามคำร้องนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

 

ภาพ: อภิเชษฐ์ บุญจวง , นรมน แจ่มอ้น  ข่าว: อภิเชษฐ์ บุญจวง


ภาพประกอบ