Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

  • หน้าหลัก
  • ข่าวกิจกรรม
  • บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 21 (The 21st National Graduate Research Conference) ผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 27 มีนาคม 2563

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 21 (The 21st National Graduate Research Conference) ผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 27 มีนาคม 2563

ข่าวกิจกรรม | 27 มี.ค. 2563 | อ่านแล้ว 502 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 21 (The 21st National Graduate Research Conference) ผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 27 มีนาคม 2563

รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กำหนดทิศทางการวิจัย โดยสร้างความโดดเด่นด้านการวิจัยที่เป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็นศูนย์กลางการวิจัยของโลก การวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คืออีกกลไกหนึ่งของมหาวิทยาลัยที่จะมีส่วนผลักดันให้ภารกิจด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ งานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี สำหรับ พ.ศ. 2563 ช่วงเวลาที่จัดเป็นช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอความร่วมมือจากสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง เรื่องมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรค จึงได้มีการปรับรูปแบบการนำเสนอผลงานวิจัยเป็นการนำเสนอผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งถือเป็นเวทีให้นักวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาได้แสดงผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์วิจัยอันจะนำไปสู่การพัฒนางานวิจัยให้ได้คุณภาพมาตรฐานสากลยิ่งขึ้น ในนามมหาวิทยาลัยขอนแก่น หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้เข้าร่วมประชุม จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศที่เข้าร่วมประชุมนำเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้จะได้นำความรู้ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้เพื่อความก้าวหน้าให้กับสถาบัน องค์กร ชุมชนและประเทศชาติต่อไป

ศ.ดร. สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวว่า บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนจากทั่วประเทศ เป็นเวทีสำหรับให้นักศึกษาได้มานำเสนอผลการวิจัยสู่สาธารณชน รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้มีการเสวนา แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์เกี่ยวกับผลการวิจัยระหว่างนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ และนักวิชาการ ซึ่งถือเป็นกลไกหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา การปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการนำเสนอผลงานวิจัยของผู้เข้าร่วมเสนอผลงานวิจัยผ่านระบบออนไลน์ ผลงานที่ตีพิมพ์ในงานประชุมวิชาการนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละสาขาวิชาได้อ่านและประเมินผลงานในลักษณะของ Peer Review จึงเป็นผลงานที่ผ่านการประเมินคุณภาพแล้ว และในวันที่ 27 มีนาคม 2563 ผู้นำเสนอผลงานเข้าระบบตามช่วงเวลาที่กำหนด มีการแลกเปลี่ยนความรู้ และตอบข้อซักถามกรรมการประจำกลุ่มผ่านระบบออนไลน์ ขอขอบคุณคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และบุคลากรทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการจัดงานครั้งนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 21 มีผู้สมัครนำเสนอผลงานวิจัย จำนวน 184 เรื่อง จาก 17 สถาบันทั่วประเทศ และได้ผ่านการประเมินคุณภาพ นำเสนอผลงานวิจัย จำนวน 95 เรื่อง เป็นผลงานในระดับปริญญาเอก 8 เรื่อง และผลงานระดับปริญญาโท จำนวน 87 เรื่อง โดยนำเสนอแบบบรรยาย 43 เรื่อง และแบบโปสเตอร์ 52 เรื่อง ผู้สนใจเข้าชมการนำเสนอผลงานได้ที่ https://app.gs.kku.ac.th/conference/lists

ข่าว: ศิตธีรา สโมสร  


ภาพประกอบ