Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

  • หน้าหลัก
  • ข่าวกิจกรรม
  • บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมชี้แจงเงื่อนไขการรับทุนและทำสัญญารับทุนวิจัยสำหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมชี้แจงเงื่อนไขการรับทุนและทำสัญญารับทุนวิจัยสำหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

ข่าวกิจกรรม | 3 ก.ค. 2563 | อ่านแล้ว 176 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมชี้แจงเงื่อนไขการรับทุนและทำสัญญารับทุนวิจัยสำหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษา เพื่อให้สามารถรับนักศึกษาที่มีความสามารถและศักยภาพสูงเข้าศึกษาในหลักสูตรและทำวิจัยในสาขาที่อาจารย์มีความเชี่ยวชาญ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00-10.30 น. ณ ห้องสาขาวิชาร่วม 1 ชั้น 3 อาคารพิมล กลกิจ บัณฑิตวิทยาลัย โดย ศ.ดร.วราภรณ์ ภูตะลุน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย กล่าวต้อนรับ ให้โอวาทแก่นักศึกษาทุน และจากนั้นคุณพรนภา โยธาฤทธิ์ นักวิชาการศึกษา ชี้แจงรายละเอียดของทุน เงื่อนไขการรับทุน ขั้นตอนต่าง ๆ และการทำสัญญารับทุนการศึกษา ซึ่งในปีการศึกษานี้มีนักศึกษาได้รับทุนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก จำนวน 40 คน

ภาพ/ข่าว: ศิตธีรา สโมสร


ภาพประกอบ