Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

  • หน้าหลัก
  • ข่าวกิจกรรม
  • บัณฑิตวิทยาลัย จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563

บัณฑิตวิทยาลัย จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563

ข่าวกิจกรรม | 17 ก.ค. 2563 | อ่านแล้ว 443 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00-11.00 น. ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้นักศึกษาทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา และทราบแนวทางปฏิบัติของบัณฑิตวิทยาลัย รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดย ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวรายงานแก่ รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่และเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวว่า “ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 นี้  มีผู้สมัครเข้ามาศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 1,650 คน และมีนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จำนวนรวม 1,346 คน จำแนกเป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน 230 คน  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จำนวน 172 คน   นักศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 944 คน โดยในจำนวนนี้ มีนักศึกษาต่างชาติทั้งสิ้น 86 คน จากประเทศ จีน สหรัฐอเมริกา ฟิลิปปินส์ เมียนมา อินเดีย เนปาล กานา เวียดนาม อินโดนีเซีย แคเมอรูน ลาว กัมพูชา”

รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล กล่าวว่า “ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รั้วมอดินแดงแห่งนี้และขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ในปีการศึกษานี้กว่า 1,300 คน การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 ครั้งนี้ มีการปรับรูปแบบการปฐมนิเทศผ่านช่องทางออนไลน์บางส่วน โดยเผยแพร่คลิปแนะนำบริการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามมาตรการการเฝ้าระวังเนื่องจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19 (Covid-19) ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของคณาจารย์และนักศึกษาทุกท่าน"

"มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ปรับมุมมองบัณฑิตศึกษาให้เป็นเรื่องของงานวิจัย ซึ่งในระดับปริญญาตรีเน้นศาสตร์วิชาชีพเบื้องต้น บัณฑิตศึกษาคือ การสร้างองค์ความรู้ การทำวิจัย ทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ นักศึกษาบัณฑิตศึกษาร่วมงานวิจัยกับอาจารย์ ซึ่งมหาวิทยาลัยกำลังพัฒนาโครงสร้างงานวิจัย มีสถาบันวิจัย และศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัยคาดหวังว่านักศึกษาจะเข้าไปมีส่วนร่วมกับงานวิจัย นักศึกษาทุกท่านเป็นส่วนสำคัญที่จะร่วมผลักดันงานวิจัยที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาภูมิภาคแห่งนี้ จากประสบการณ์การทำงาน การเรียนรู้ ตลอดจนสามารถพัฒนาผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและคณาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีส่วนร่วมในการสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเป็นจำนวนมาก ปีละกว่า 2,000 เรื่อง ซึ่งมหาวิทยาลัย ได้ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา ผ่านการสนับสนุนด้านทุนวิจัยต่างๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ  ในนามของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอฝากความหวังไว้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาทุกท่าน และหวังอย่างยิ่งว่าท่านจะพบกับความสำเร็จในการศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นตามที่ได้ตั้งใจไว้ทุกประการ”

จากนั้นเป็นการแนะนำกิจกรรมต่าง ๆของบัณฑิตวิทยาลัย โดย คุณดิลกรัตน์ โคตรสุมาตย์ หัวหน้างานรับเข้า การตลาดและประชาสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้ดำเนินรายการ คุณสมโภชน์ ถิ่นปรุ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ แนะนำการลงทะเบียนเรียนผ่านเวบไซต์ และคุณอภิเชษฐ์ บุญจวง บัณฑิตวิทยาลัย แนะนำการใช้ระบบสารสนเทศของบัณฑิตวิทยาลัย (GSMIS) และช่วงท้ายตอบข้อซักถาม

 

ภาพ: นวพร หนูเส็ง

ข่าว: ศิตธีรา สโมสร


ภาพประกอบ