Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

  • หน้าหลัก
  • ข่าวกิจกรรม
  • รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา และเจ้าหน้าที่กองบริหารงานวิจัย เข้าพบผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา และเจ้าหน้าที่กองบริหารงานวิจัย เข้าพบผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย

ข่าวกิจกรรม | 22 ก.ค. 2563 | อ่านแล้ว 199 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

ศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา  ศาสตราจารย์ พญ.ผิวพรรณ มาลีวงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา และเจ้าหน้าที่กองบริหารงานวิจัย เข้าพบผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อรับฟังการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับนักวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา และแนวทางการดำเนินงานและพัฒนาโครงการวิจัยร่วมกัน  ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  รองศาสตราจารย์ ดร.พงศกร พรรณรัตนศิลป์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร วางแผนและพัฒนาคุณภาพ  และศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ ภูตะลุน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับและสนทนาในประเด็นดังกล่าว เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสาขาวิชาร่วม 4 ชั้น 3 อาคารพิมล กลกิจ
 
https://research.kku.ac.th/
 
ภาพ/ข่าว: ศิตธีรา สโมสร


ภาพประกอบ