Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

  • หน้าหลัก
  • ข่าวกิจกรรม
  • พิธีมอบรางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติยศ ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2562 และวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2562

พิธีมอบรางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติยศ ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2562 และวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2562

ข่าวกิจกรรม | 31 ก.ค. 2563 | อ่านแล้ว 299 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีมอบรางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติยศ ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2562 และวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2562 วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร 50 ปี วิศวะรวมใจ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวรายงานแก่ รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานและมอบรางวัล

ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวว่า “รางวัลเกียรติยศศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ผู้ได้รับรางวัลได้แก่ ดร.วศกร ตรีเดช หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จากวิทยานิพนธ์ เรื่อง  “การศึกษาออกแบบและพัฒนาการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพจากชานอ้อยโดยใช้เตาปฏิกรณ์ฟลูอิดไดซ์เบดแบบหมุนเวียน” โดยมี รศ.ดร.รัชพล  สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา นอกจากนี้บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้คัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี  2562 โดยมีผู้ได้รับรางวัล จำนวน 8 ท่าน นอกจากนี้ในปี 2562 บัณฑิตวิทยาลัยได้คัดเลือกผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่นของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีผู้ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลระดับดีเด่นและดี จำนวนทั้งสิ้น 19 รางวัล แบ่งเป็น ระดับปริญญาเอก 7 รางวัล  และระดับปริญญาโท จำนวน 12 รางวัล”

ศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล กล่าวว่า “ในนามของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอขอบคุณท่าน ศ.ดร.กนก  วงษ์ตระหง่าน ที่ได้ให้เกียรติมอบรางวัลเกียรติยศ ศาสตราจารย์ ดร.กนก  วงษ์ตระหง่าน และมอบทุนอันเป็นแรงผลักดันเพื่อพัฒนางานวิจัยให้กับนักศึกษา ซึ่งมีส่วนช่วยในการพัฒนาและสร้างงานวิจัยอันก่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติ ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลเกียรติยศ ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน  และรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา และรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นและดี ทุกท่านคือความภาคภูมิใจ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ท่านได้นำความรู้และประสบการณ์จากการศึกษาเล่าเรียนนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่ออาชีพการงานของท่าน ต่อสังคมโดยส่วนรวม และสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่น”

รางวัลเกียรติยศศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ผู้ได้รับรางวัลได้แก่ ดร.วศกร ตรีเดช หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยานิพนธ์ เรื่อง  “การศึกษาออกแบบและพัฒนาการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพจากชานอ้อยโดยใช้เตาปฏิกรณ์ฟลูอิดไดซ์เบดแบบหมุนเวียน” อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.รัชพล  สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ชมวีดิทัศน์

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี  2562 มีผู้ได้รับรางวัล จำนวน 8 ท่าน ได้แก่

1.ศิษย์เก่าดีเด่นด้านบริหาร

1.1 นายสุริยะ  ตันติวิวัฒน์ ศิษย์เก่าวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) ตำแหน่ง : 1) นายกสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทไมยราพ คอนสตรัคชั่น จำกัด 3) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทไฮแอท เอ็ม แอนด์ อี ซิสเต็มส์ จำกัด

1.2 นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย ศิษย์เก่าวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) ตำแหน่ง : อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

1.3 Mr.Khonn Lydo ศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย (การจัดการการพัฒนาชนบทมหาบัณฑิต) ตำแหน่ง : Deputy Director of Department of Rural Health Care, Ministry of Rural Development, Cambodia

2. ศิษย์เก่าดีเด่นด้านวิชาการและวิจัย

2.1 รศ.ดร.สิทธิชัย  เอี่ยมสะอาด ศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์) ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2.2 รศ.ดร.จุฬามาศ จันทร์ศรีสุคต ศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน) ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

2.3  Assist.Prof.Dr.Hien Van Doan ศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการประมง) ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3.ศิษย์เก่าดีเด่นด้านบูรณาการ

3.1 นางวัฒนา  นันทะแสน  ศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม) ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ และรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

3.2 ผศ.สาวิตรี  สิงหาด  ศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ (พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลผู้สูงอายุ) ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ในปี 2562 บัณฑิตวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่นของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  มีผู้ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลระดับดีเด่นและดี จำนวนทั้งสิ้น 19 รางวัล แบ่งเป็น ระดับปริญญาเอก 7 รางวัล  และระดับปริญญาโท จำนวน 12 รางวัล

กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ-ปริญญาเอก

1. รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ดร.จักรี บุญละคร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ประสิทธิ์ ทองใบ ดร.พินิจ กิจขุนทด

2. รางวัลวิทยานิพนธ์ดี ดร.จุฑาพล จำปาแถม ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ประสิทธิ์ ทองใบ

กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ-ปริญญาเอก

1. รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น DR.TRAN THI GIANG ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี
อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.อลิศรา เรืองแสง  ดร.อภิลักษณ์ สลักคำ

2. รางวัลวิทยานิพนธ์ดี ดร.จักรพงษ์ กางโสภา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.บุญมี ศิริ  ดร.นิวัต เหลืองชัยศรี

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ-ปริญญาเอก

1. รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ดร.ชนิกา วรสิษฐ  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.ไพบูลย์ สิทธิถาวร ผศ.ดร.เรณู ทานันท์ ดร.อัญชลี เตชะเสน

2. รางวัลวิทยานิพนธ์ดี ดร.วาสนา จำนงการ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล คณะแพทยศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.พวงรัตน์ ยงวณิชย์  ดร.เรณู ทานันท์  ดร.อัญชลี เตชะเสน

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์-ปริญญาเอก

1. รางวัลวิทยานิพนธ์ดี ดร.ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์  รศ.ดร.วัชรินทร์ ลอยลม

กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ-ปริญญาโท

1. รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น MR. HANNY CHANDRA PRATAMA สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล

2. รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น นายวิทวัส พันชัย  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ธีระพงษ์ พวงมะลิ

3. รางวัลวิทยานิพนธ์ดี นางสาวพรทิพย์ ศิริยา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ประสิทธิ์ ทองใบ

กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ-ปริญญาโท

1. รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น นางสาววิภาพร ต้นภูเขียว วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.นุชรีย์ ศิริ

2. รางวัลวิทยานิพนธ์ดี นางสาวจิดาภา คงหินไธสง  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.นันทวุฒิ จงรั้งกลาง  ผศ.ดร.พัชริน ส่งศรี

3. รางวัลวิทยานิพนธ์ดี นายสุริยันต์ บุญพิโย  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี
อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.อลิศรา เรืองแสง

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ-ปริญญาโท

1. รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น นางสาวเปมิกา ตันพานิช วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชภัณฑ์ คณะเภสัชศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.นภภัค ใจภักดี

2. รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น นางสาววลีพร แก้วเลิศ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล คณะแพทยศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.เรณู ทานันท์  รศ.ดร.นิษณา นามวาท  ผศ.ดร.กัลยาณี สวรรยาวิสุทธ์ิ  ดร.ชฎามาศ สกลศิลป์ศิริ

3. รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น นางสาวธัญอรวรรยา เจริญวิจิตรกุล วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์
อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.สุพรรณ ฟู่เจริญ  รศ.กุลนภา ฟู่เจริญ

4. รางวัลวิทยานิพนธ์ดี นางสาวเสาวลักษณ์ สายสมบูรณ์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล คณะแพทยศาสตร์อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.กัลยาณี สวรรยาวิสุทธิ์  ศ.ดร.โสพิศ วงศ์คำ  ผศ.ดร.กุลธิดา เวทีวุฒาจารย์

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์-ปริญญาโท

1. รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น นางสาวปิยะกมล มหิวรรณ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ดุษฎี อายุวัฒน์

2. รางวัลวิทยานิพนธ์ดี MISS XUYIN LIU  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาลุ่มนํ้าโขงศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์  ดร.เบญจวรรณ นาราสัจจ์

ชมภาพบรรยากาศพิธีมอบรางวัล

ภาพ/ข่าว: ศิตธีรา สโมสร


ภาพประกอบ