Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

  • หน้าหลัก
  • ข่าวกิจกรรม
  • คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น สถาบันพระบรมราชชนก กระทวงสาธารณสุข เข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น สถาบันพระบรมราชชนก กระทวงสาธารณสุข เข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

ข่าวกิจกรรม | 22 ก.ย. 2563 | อ่านแล้ว 289 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

วันที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น สถาบันพระบรมราชนก กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 14 คน นำโดย ดร.เสาวลักษณ์ ศรีดาเกษ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น เข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องประชุม 3 บัณฑิตวิทยาลัย อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 4  เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พงศกร พรรณรัตนศิลป์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร วางแผนและพัฒนาคุณภาพ และหัวหน้างานฝ่ายต่างๆให้การต้อนรับและบรรยาย ระบบการจัดการเรียนการสอน การประเมินผลระดับบัณฑิตศึกษา หลังจากนั้นคณะได้เยี่ยมชมสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
 
ภาพ: นวพร หนูเส็ง
ข่าว: ศิตธีรา สโมสร


ภาพประกอบ