Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

  • หน้าหลัก
  • ข่าวกิจกรรม
  • บัณฑิตวิทยาลัย จัดการประชุมประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563

บัณฑิตวิทยาลัย จัดการประชุมประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563

ข่าวกิจกรรม | 24 พ.ย. 2563 | อ่านแล้ว 104 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

บัณฑิตวิทยาลัย จัดการประชุมประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคาร HS05 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวเปิดการประชุม และแจ้งเพื่อทราบเกี่ยวกับกิจกรรมระดับบัณฑิตศึกษา ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 22 การคัดเลือกวิทยานิพนธ์ดีเด่น การรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเล่มวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสำเร็จการศึกษา ระบบรับสมัครนักศึกษาชาวต่างชาติ ออนไลน์ ระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะนำระบบมาใช้งานประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2564

สำหรับเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา การคัดเลือกบทความเพื่อการตีพิมพ์ เพื่อการสำเร็จการศึกษา เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ให้ได้มาตรฐานและคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 และเพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับคุณภาพงานวิจัยบัณฑิตศึกษาให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพทั้งระดับประเทศและระดับสากล เพื่อผลักดันมหาวิทยาลัยไปสู่มหาวิทยาลัยวิจัยในระดับโลก และตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เกี่ยวข้องกับการตีพิมพ์บทความวิจัยของวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ เพื่อการสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ขอความอนุเคราะห์จากอาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษา ช่วยกันตรวจสอบวารสารให้ละเอียดรอบคอบก่อนที่จะยื่นไปเพื่อขอตีพิมพ์ เพราะมีบางวารสารที่ยื่นแล้ว เมื่อตรวจสอบเอกสาร ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะนำมายื่นสำเร็จการศึกษาได้ 

สำหรับเรื่องการเสนอให้มีการกำหนด Soft Skill ในใบแสดงผลการศึกษา ที่ประชุมเห็นด้วยแต่ควรมีเกณฑ์คุมมาตรฐาน หลังจากนั้นเป็นการเปิดโอกาสซักถามและเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการบัณฑิตศึกษาด้านต่าง ๆ การประชุมในครั้งนี้ มีประธานกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และตัวแทนเข้าร่วมประชุมกว่า 60 คน

 

 ภาพ/ข่าว: ศิตธีรา สโมสร

 


ภาพประกอบ