Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการจัดการความรู้ของบุคลากรสายสนับสนุนของบัณฑิตวิทยาลัย

ข่าวกิจกรรม | 23 ก.พ. 2564 | อ่านแล้ว 99 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการจัดการความรู้ของบุคลากรสายสนับสนุนของบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง "การจัดการประชุมด้วยระบบออนไลน์" วิทยากรโดย นายอนุสรณ์  มั่นคง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และ เรื่อง "การลงข้อมูลในเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย" วิทยากรโดย นายพัทธดนย์  ธนูเสริม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 ชั้น 5 (ห้อง 1) อาคารศูนย์สารสนเทศ โดย นางดิลกรัตน์ โคตรสุมาตย์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวเปิดการอบรม ซึ่งการอบรมเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร พัฒนาประสิทธิภาพงาน โดยเป้าหมายในการจัดการความรู้ขององค์กร คือ พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีบุคลากรเข้าอบรมกว่า 20 คน

ภาพ/ข่าว: ศิตธีรา สโมสร

 


ภาพประกอบ