Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

บัณฑิตวิทยาลัยรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะด้วยเกณฑ์ EdPEx

ข่าวกิจกรรม | 22 เม.ย. 2565 | อ่านแล้ว 128 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

บัณฑิตวิทยาลัยได้นำเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx) มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพขององค์กร และมหาวิทยาลัยกำหนดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะด้วยเกณฑ์ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2563 โดยกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานในภาพรวมของคณะ กรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ตรวจประเมินบัณฑิตวิทยาลัย ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30-16.30 น. ผ่านระบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom โดยมี ผ.ศ.ดร.ทพญ.รัชฎา ฉายจิต เป็นประธานกรรมการตรวจประเมิน ผศ.ดร.ประกฤติยา ทักษิโณ และ ผศ.ดร.สาวิตรี วงศ์ตั้งถิ่นฐาน เป็นกรรมการตรวจประเมิน รศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง ผู้ฝึกประสบการณ์ นางสาวศิริวารินทร์ วานมนตรี และนางสาววิลสวัลย์ คำสอนทา ผู้ประสานงานตรวจประเมิน ในช่วงแรกทีมผู้บริหารนำเสนอข้อมูลคณะและตอบคำถามกรรมการ นำโดย ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รศ.ดร.พงศกร พรรณรัตนศิลป์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร วางแผนและพัฒนาคุณภาพ ศ.ดร.วราภรณ์ ภูตะลุน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และผศ.ดร. กรชวัล ชายผา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ จากนั้นกรรมการสัมภาษณ์ กลุ่มอาจารย์ผู้สอน และกลุ่มบุคลากร มีผู้เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพภายในกว่า 40 คน

ภาพ: ศิตธีรา สโมสร, ศิริพร เบญจมาศ
ข่าว: ศิตธีรา สโมสร

 


ภาพประกอบ