Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

  • หน้าหลัก
  • ข่าวกิจกรรม
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา สาขาวิชาร่วม บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการสัมมนาเพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้และความสัมพันธ์ ประจำปี 2565

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา สาขาวิชาร่วม บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการสัมมนาเพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้และความสัมพันธ์ ประจำปี 2565

ข่าวกิจกรรม | 30 เม.ย. 2565 | อ่านแล้ว 607 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา สาขาวิชาร่วม บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการสัมมนาเพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้และความสัมพันธ์ ประจำปี 2565 รูปแบบไฮบริด (online และ on-site) วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 8.00 – 16.00 น. ณ อาคารพิมล กลกิจ และผ่านระบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom รศ.ดร.อภิวันท์ มนิมนากร ประธานบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา กล่าวต้อนรับและให้โอวาท จากนั้นผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัยกล่าวต้อนรับนักศึกษาและผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดย ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รศ.ดร.พงศกร พรรณรัตนศิลป์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร วางแผนและพัฒนาคุณภาพ และ ผศ.ดร. กรชวัล ชายผา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ จากนั้นเป็นพิธีบายศรีสู่ขวัญ การมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาและผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่หลักสูตร การแนะนำและประชาสัมพันธ์หลักสูตรโดย ผศ.ดร.คุรุศาสตร์ คนหาญ กรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา “การแนะนำแนวทางการเรียนแก่นักศึกษาและแนวทางการขอตำแหน่งวิชาการ” โดย รศ.ดร.นฤมล ลีลายุวัฒน์ และ รศ.ดร.วิชัย อึงพินิจพงศ์ “บทบาทและอนาคตของวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา” โดย อ.เอกวิทย์ แสวงผล ครูฝึกการกรีฑาทีมชาติไทย

สำหรับกิจกรรมภาคบ่ายเป็นกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ และในช่วงท้ายเป็นพิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรมและส่งมอบธงเกียรติยศประจำสาขา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 30 คน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กำหนดพันธกิจให้ บัณฑิตวิทยาลัย กำกับประการหนึ่ง  คือ หลักสูตรสาขาวิชาร่วม เป็นหลักสูตรที่ดำเนินการเชิงวิเคราะห์ เพื่อกำหนดกรอบหลักสูตรที่เป็นความต้องการของตลาด ดำเนินการเพื่อสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างคณะวิชา เพื่อพัฒนาและจัดการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาร่วม หรือรายวิชากลางระดับบัณฑิตศึกษา  พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการหลักสูตรร่วมที่มีประสิทธิภาพ การบริหารและจัดการศึกษาหลักสูตรร่วมและรายวิชากลางระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อนำไปสู่การพัฒนางานวิจัยที่เกิดจากการบูรณาการศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ เป้าหมายของการมีหลักสูตรสาขาวิชาร่วม คือ การสนับสนุนให้มีหลักสูตรสาขาวิชาร่วมระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มขึ้น และมีระบบบริหารจัดการหลักสูตรสาขาวิชาร่วม ที่เอื้อต่อการใช้ทรัพยากรร่วมกันในมหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2565 บัณฑิตวิทยาลัย มีหลักสูตรสาขาวิชาวิชาร่วม ทั้งหมด 7 หลักสูตร

  1. หลักสูตรการจัดการการพัฒนาชนบทมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการพัฒนาชนบท https://app.gs.kku.ac.th/gs/mrdm/
  2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ https://gs.kku.ac.th/biosci
  3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา https://app.gs.kku.ac.th/gs/sportsci/
  4. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม https://app.gs.kku.ac.th/gs/ipm/
  5. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ https://gs.kku.ac.th/biosci
  6. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา https://app.gs.kku.ac.th/gs/sportsci/
  7. หลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีบำบัด https://www.musictherapykku.com/

 

ภาพ: ศิตธีรา สโมสร, พนัชกร โชคลา, จิรพัฒน์ จันทะไพร, พัทธดนย์ ธนูเสริม
ข่าว: ศิตธีรา สโมสร


ภาพประกอบ