Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

บัณฑิตวิทยาลัยจัดการประชุมสัมมนาทบทวนและติดตามแผนปฏิบัติการ 2565 รอบ 6 เดือน

ข่าวกิจกรรม | 11 พ.ค. 2565 | อ่านแล้ว 71 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

บัณฑิตวิทยาลัยจัดการประชุมสัมมนาทบทวนและติดตามแผนปฏิบัติการ 2565 รอบ 6 เดือน วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ณ BB Le Garden บ้านทุ่ม จังหวัดขอนแก่น และขอบคุณผู้บริหาร ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รศ.ดร.พงศกร พรรณรัตนศิลป์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร วางแผนและพัฒนาคุณภาพ ศ.ดร.วราภรณ์ ภูตะลุน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รศ.ดร.ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา วิเทศสัมพันธ์และวิจัย และผศ.ดร. กรชวัล ชายผา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ ซึ่งจะหมดวาระในวันที่ 29 พฤษภาคม 2565 และแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน ผ่านตามเกณฑ์การตัดสินให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ได้รับเงินประจำตำแหน่งขั้นสูง สาขาจุลชีววิทยา และศ.ดร.วราภรณ์ ภูตะลุน ผ่านตามเกณฑ์การตัดสินให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ได้รับเงินประจำตำแหน่งขั้นสูง สาขาเภสัชศาสตร์ 
 
ภาพ: ศิตธีรา สโมสร, นวพร หนูเส็ง, สุพัฒน์ พิบูลย์ 
ข่าว: ศิตธีรา สโมสร


ภาพประกอบ