Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

สาขาวิชาร่วม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

ข่าวกิจกรรม | 21 ก.ค. 2565 | อ่านแล้ว 130 ครั้ง

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. สาขาวิชาร่วม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อแสดงออกซึ่งความกตัญญู กตเวที ต่อคณาจารย์ผู้มีพระคุณที่ให้ความรู้ อบรมสั่งสอนและให้คำปรึกษา เป็นกิจกรรมเพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม โดยมี รศ.ดร.เกียรติไชย ฟักศรี คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รศ.ดร.สมศักดิ์ ศรีสันติสุข ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการการพัฒนาชนบท รศ.ดร.อภิวันท์ มนิมนากร ประธานหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา ผศ.ดร.พรพรรณ แก่นอำพรพันธ์ ประธานหลักสูตรสาขาวิชาดนตรีบำบัด เป็นตัวแทนอาจารย์สาขาวิชาร่วม บัณฑิตวิทยาลัย โดยมี นักศึกษาสาขาวิชาร่วม และนายกสโมสรระดับบัณฑิตศึกษา เป็นตัวแทนนักศึกษา มอบพานไหว้ครูและพวงมาลัยแก่คณาจารย์ ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคารพิมล กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
ภาพ/ข่าว: ศิตธีรา สโมสร


ภาพประกอบ