Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

  • หน้าหลัก
  • ข่าวกิจกรรม
  • บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมเตรียมความพร้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมเตรียมความพร้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ข่าวกิจกรรม | 7 ธ.ค. 2565 | อ่านแล้ว 4,830 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมเตรียมความพร้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 7 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารพิมล กลกิจ รศ.ดร.เกียรติไชย  ฟักศรี คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวขอบคุณคณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมระดับบัณฑิตศึกษาและเปิดการประชุม จากนั้น อ.ดร.อธิป เหลืองไพโรจน์ ประธานคณะกรรมการดำเนินการด้านจัดบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ได้แจ้งรายละเอียดที่ควรทราบและถือปฏิบัติ รศ.ดร.วิศปัตย์  ชัยช่วย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาอนาคต และนางเยาวลักษณ์ แหล่งหล้า นักวิชาการศึกษาชำนาญการ แนะนำรายละเอียดต่างๆที่ควรทราบและถือปฏิบัติ และแจ้งรายชื่อกรรมการที่รับผิดชอบด้านต่างๆ โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นจะจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่ 19-20 ธันวาคม 2565 ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 19 ธันวาคม 2565

ภาพ/ข่าว: ศิตธีรา สโมสร


ภาพประกอบ