Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

  • หน้าหลัก
  • ข่าวกิจกรรม
  • การประชุมหารือแนวทางการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาข้ามสถาบันการศึกษากับคู่ความร่วมมือในต่างประเทศและกลยุทธ์การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

การประชุมหารือแนวทางการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาข้ามสถาบันการศึกษากับคู่ความร่วมมือในต่างประเทศและกลยุทธ์การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ข่าวกิจกรรม | 25 ต.ค. 2566 | อ่านแล้ว 61 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมหารือแนวทางการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาข้ามสถาบันการศึกษากับคู่ความร่วมมือในต่างประเทศและกลยุทธ์การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคารพิมล กลกิจ ศ.ดร.เกียรติไชย ฟักศรี คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวต้อนรับและแจ้งวัตถุประสงค์ของการประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาข้ามสถาบันการศึกษากับคู่ความร่วมมือในต่างประเทศ เป็นการเพิ่มจำนวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาในกลุ่มต่าง ๆ รวมถึงนักศึกษาต่างประเทศ ซึ่งมีความสำคัญในการขับเคลื่อนสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ในการเป็น  มหาวิทยาลัยวิจัยและพัฒนาชั้นนำระดับโลก รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวเปิดการประชุม “มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มุ่งเน้นการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่พัฒนาผู้เรียนให้ก้าวสู่การเป็นนักวิจัยและนักวิชาการให้มีคุณภาพ รวมไปถึงการจัดการศึกษาข้ามสถาบันกับคู่ความร่วมมือในต่างประเทศ เพื่อเป็นการบูรณาการการศึกษากับประเทศต่าง ๆ รวมทั้งได้ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา เพื่อนำไปสู่ International Transform Education  ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ในยุทธศาสตร์ที่ 9 การนำมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ ในกลยุทธ์ที่ 3 สร้างความร่วมมือและการพัฒนาร่วมกับประเทศในภูมิภาคอาเซียนและทั่วโลก ทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ รวมถึงการร่วมสร้างนวัตกรรม”  จากนั้นเป็นการบรรยายเรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับบัณฑิตศึกษา ในการร่วมมือกับสถาบันศึกษาต่าง ๆ และกลยุทธ์การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดย รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ที่ประชุมหารือแนวทางการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาข้ามสถาบันการศึกษากับคู่ความร่วมมือในต่างประเทศ และกลยุทธ์การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ร่วมกับส่วนงาน คณะ/วิทยาลัย โดยผู้บริหารคณบดีทุกส่วนงาน คณะ/วิทยาลัยเข้าร่วมประชุมกว่า 40 คน

ภาพ/ข่าว: ศิตธีรา สโมสร

 


ภาพประกอบ