Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LG
#LoGo

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การมีจิตใจในการให้บริการที่ดีและเป็นเลิศ”

ข่าวกิจกรรม | 20 มิ.ย. 2567 | อ่านแล้ว 349 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมเติมความสุขในที่ทำงานแบบพอเพียง : Happy Workplace จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การมีจิตใจในการให้บริการที่ดีและเป็นเลิศ” วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 09:00 – 12:00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารพิมล กลกิจ ผศ.ดร.อานันต์ นิธิชานน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกลยุทธ์บัณฑิตศึกษา ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน วิทยากรโดย รศ.ดร.บัณฑิต สวรรยาวิสุทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาหน่วยธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีบุคลากรเข้าร่วมอบรม 15 คน การมีจิตใจในการให้บริการที่ดี จะทำให้ผู้รับบริการพึงพอใจและเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
 
ภาพ, ข่าว: ศิตธีรา สโมสร


ภาพประกอบ