Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

บัณฑิตวิทยาลัย ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบยื่นคำร้องออนไลน์ GS e-Forms

ข่าวประชาสัมพันธ์ | 6 ส.ค. 2562 | อ่านแล้ว 15,587 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

          บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญคณาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา เจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษา/บัณฑิตศึกษาประจำคณะเข้าร่วมการอบรมการใช้ระบบยื่นคำร้องออนไลน์ GS e-Forms ในวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 ณ ห้องอบรมเชิงปฏิบัติการณ์คอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคารศูนย์สารสนเทศ โดยการอบรมดังกล่าวแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ

ช่วงเช้า 08.30 - 12.00 น. สำหรับอาจารย์และประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ช่วงบ่าย 13.20 - 16.30 น. สำหรับเจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษา/บัณฑิตศึกษาประจำคณะ

          ผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมได้ที่

 ลงทะเบียนสำหรับอาจารย์ฯ   ลงทะเบียนสำหรับเจ้าหน้าที่ฯ  เพิ่มใน Google Calendar

ระบบ GS e-Forms หนังสือขอเชิญอบรม E-Form  เอกสารประกอบการอบรม GS e-Forms

 


       ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย ได้พัฒนาระบบการยื่นคำร้องออนไลน์ GS e-Forms เพื่อดำเนินการและติดตามคำร้องที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อให้การดำเนินการและติดตามคำร้องเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็วกับทุกฝ่าย เพื่อให้ข้อมูลในการดำเนินคำร้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง และระบบนี้ยังจะสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลการดำเนินการกระบวนการต่าง ๆ ในการเรียนระดับบัณฑิตศึกษาโดยอัติโนมัติ เพื่อนำข้อมูลมาพัฒนาการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา และเพื่อเก็บข้อมูลในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดำเนินการและติดตามคำร้องนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

       โดยมีจำนวนแบบฟอร์มทั้งหมด 29 แบบฟอร์ม และได้พัฒนาเป็นคำร้องออนไลน์ จำนวน 14 แบบฟอร์ม ดังนี้
 

 1. แบบ บว.9 คำร้องขอลงทะเบียนน้อยกว่า/มากกว่าจำนวนหน่วยกิตที่กำหนด
 2. แบบ บว.13 คำร้องขอรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา
 3. แบบ บว.13-1 คำร้องขอรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา (กรณีรอการยอมรับให้ตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์)
 4. แบบ บว.17  คำร้องขอหนังสือขยายเวลาศึกษาต่อ/ขอรายงานตัวเพื่อกลับเข้าปฏิบัติราชการ
 5. แบบ บว.21 คำร้องขอเสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา/เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
 6. แบบ บว.23 แบบเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ
 7. แบบ บว.24 คำร้องขอเปลี่ยนชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ
 8. แบบ บว.25 คำร้องขอสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ
 9. แบบ บว.26  แบบเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ
 10. แบบ บว.27 ใบแจ้งผลการสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ
 11. แบบ บว.28  ใบรับรองการแก้ไขวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ
 12. แบบ บว.30 คำร้องขอสอบประมวลความรู้/สอบวัดคุณสมบัติ
 13. แบบ บว.31  แบบเสนอแต่งตั้งคณะกรรมสอบประมวลความรู้/สอบวัดคุณสมบัติ
 14. แบบ บว.32  ใบแจ้งผลการสอบประมวลความรู้/สอบวัดคุณสมบัติ

สำหรับแบบ บว.38 หนังสือยินยอมมอบทรัพย์สินทางปัญญา และ แบบฟอร์ม Turnitin Originality Report จะถูกรวมไว้ในแบบ บว.25 คำร้องขอสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ แล้ว

แบบฟอร์มอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากนี้ จะดำเนินการพัฒนาในเฟสต่อไป