Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

บัณฑิตวิทยาลัยขอเชิญร่วมโครงการประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าวประชาสัมพันธ์ | 23 ก.ย. 2562 | อ่านแล้ว 2,952 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

บัณฑิตวิทยาลัยขอเชิญร่วมโครงการประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
ระยะเวลา กันยายน 2562 – กุมภาพันธ์ 2563 

 

เอกสารประกอบโครงการและสมัครส่งผลงาน

 

1.    หลักการและเหตุผล

            การคัดเลือกวิทยานิพนธ์ดีเด่นประจำปีซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยได้ดำเนินการติดต่อกันมาเป็นประจำทุกปีนั้น  มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญเพื่อให้เกิดแรงกระตุ้นและกำลังใจในการทำวิทยานิพนธ์ให้มีคุณภาพสำหรับนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อย่างต่อเนื่อง  และเป็นกลไกในการคัดเลือกวิทยานิพนธ์เพื่อเสนอรับรางวัลระดับชาติอีกทางหนึ่ง  อีกทั้งยังมุ่งเน้นส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยให้สามารถนำผลการวิจัยมาใช้ประโยชน์ได้จริงต่อชุมชน  ภูมิภาคและประเทศชาติในโอกาสต่อไป  นอกจากนั้น  ยังเป็นการส่งเสริมภารกิจในการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นตามนโยบายการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยอีกด้วย 

2.    วัตถุประสงค์

            1) เพื่อเป็นการส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพ

            2) เพื่อยกย่องและประกาศเกียรติคุณให้แก่นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ซึ่งสร้างชื่อเสียงให้กับหลักสูตรและสาขาวิชา

            3) เพื่อเป็นกลไกในการคัดเลือกวิทยานิพนธ์ดีเด่น  เสนอรับรางวัลระดับชาติ

            4) เพื่อเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

3.    กลุ่มเป้าหมาย

            นักศึกษาระดับระดับปริญญาเอก – โท  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2560-61

สมัครเข้าร่วมการคัดเลือกวิทยานิพนธ์  จำนวนไม่น้อยกว่า  30  เรื่อง

4.    วิธีการดำเนินการ

            1) คณะวิชาคัดเลือกวิทยานิพนธ์ทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก  หลักสูตรละ 1 เรื่อง ตามเงื่อนไขและคุณลักษณะวิทยานิพนธ์ดีเด่นของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา  ปีการศึกษา 2560-61   ระหว่างวันที่  1  มิถุนายน  2560 - 31 กรกฎาคม  2562  (ปีการศึกษาเดิมและการปรับปีการศึกษาใหม่ ตามปฏิทินอาเซียน)

            2) นักศึกษาสมัครและส่งเอกสารต่างๆ ยื่นต่อสาขาวิชา/คณะวิชา (ขั้นตอนการดำเนินการเป็นไปตามที่สาขาวิชา/คณะวิชากำหนด)             

            3) คณะวิชาคัดเลือกวิทยานิพนธ์ทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก  หลักสูตรละ 1 เรื่อง ส่งบัณฑิตวิทยาลัย 

แยกระดับปริญญาเอกและปริญญาโท  

            4) คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินวิทยานิพนธ์ดีเด่นประจำปี   พิจารณาผลงานวิทยานิพนธ์เพื่อเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

            5) คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินวิทยานิพนธ์ดีเด่นประจำปี พิจารณาตัดสินเพื่อให้รับรางวัลดีเด่นและดี ทั้งนี้  ผลการตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี

            6) บัณฑิตวิทยาลัยประกาศผลการตัดสิน

            7) เสนอวิทยานิพนธ์ดีเด่น/ดี ระดับปริญญาเอก  เพื่อขอรับรางวัลวิทยานิพนธ์จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

            8) เผยแพร่บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ที่ได้รับรางวัลผ่านเว็บไซต์  http://gs.kku.ac.th   

           

5. ระยะเวลาการดำเนินการและกิจกรรม     กันยายน  2562 – กุมภาพันธ์  2563

23 - 30 ก.ย. 62

แจ้งบัณฑิตศึกษาคณะ  ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย ที่http://gs.kku.ac.th   

1- 31 ต.ค. 62

สมัครและส่งเอกสารต่างๆ โดยยื่นต่อสาขาวิชา/คณะวิชา (ขั้นตอนการดำเนินการเป็นไปตามที่สาขาวิชา/คณะวิชากำหนด) 

 1 - 15 พ.ย. 62

สาขาวิชาคัดเลือกวิทยานิพนธ์ส่งคณะวิชา  คณะวิชาคัดเลือกและแจ้งรายชื่อพร้อมกับ

ส่งเอกสารต่างๆตามจำนวนและรายการที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด   ส่งให้กับ

บัณฑิตวิทยาลัย

19 พ.ย. 62

วันสุดท้ายที่คณะวิชา แจ้งรายชื่อพร้อมกับส่งเอกสารการสมัครให้กับบัณฑิตวิทยาลัย

26 พ.ย. – 16 ธ.ค. 62

คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินวิทยานิพนธ์ดีเด่นประจำปี  พิจารณาผลงานวิทยานิพนธ์เพื่อเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

17 ธ.ค. 62 - 14 ก.พ. 63

ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านและประเมินผลงานวิทยานิพนธ์

17 – 21 ก.พ. 63

คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินวิทยานิพนธ์ดีเด่นประจำปี  พิจารณาตัดสินรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นและดี

24  ก.พ. 63

ประกาศผล

           15  มี.ค. 63*

พิธีมอบรางวัลและโล่ประกาศเกียรติคุณ

ก.พ. – มี.ค. 63

-เสนอวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกที่ได้รับรางวัล  ต่อสำนักงานคณะกรรมการวิจัย

 แห่งชาติ (วช.) เพื่อขอรับรางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2563

-เผยแพร่บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ที่ได้รับรางวัลผ่านเว็บไซต์  http://gs.kku.ac.th   

*กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้  โปรดติดตามในเว็บไซต์  http://gs.kku.ac.th   

 

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1) ได้เผยแพร่ชื่อเสียงของหลักสูตร  สาขาวิชา คณะวิชาและมหาวิทยาลัย

2) ได้วิทยานิพนธ์ดีเด่นเพื่อเสนอขอรับรางวัลระดับชาติ

3) ได้ข้อมูลเพื่อเผยแพร่คุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย

4) เป็นส่วนหนึ่งของสนับสนุนนโยบายการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย

7. เงื่อนไขและคุณลักษณะวิทยานิพนธ์ที่เสนอรับรางวัล

            1) เป็นวิทยานิพนธ์ที่ศึกษาวิจัยและเขียนโดยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา  2560-61   ระหว่างวันที่  1  มิถุนายน  2560 - 31 กรกฎาคม  2562  (ปีการศึกษาเดิมและการปรับปีการศึกษาใหม่ ตามปฏิทินอาเซียน)

            2) เป็นวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ที่มีศักยภาพสูงต่อการนำไปใช้ในอนาคต  เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย

            3) เป็นวิทยานิพนธ์ที่มีการนำผลงานวิจัยไปเผยแพร่ และ/หรือ ใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้ 

                 3.1) มีการตีพิมพ์หรือได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

                 3.2) มีการนำผลงานวิจัยไปจดสิทธิบัตร หรือลิขสิทธิ์

                 3.3) มีการนำผลงานไปเสนอในที่ประชุมวิชาการโดยการบรรยาย หรือโปสเตอร์

                 3.4) มีการนำไปใช้ประโยชน์

                 3.5) มีศักยภาพในการนำไปใช้ประโยชน์

            4) ต้องเป็นวิทยานิพนธ์ที่ไม่เคยได้รับรางวัลจากองค์กรระดับชาติ

 

8. หลักเกณฑ์การพิจารณาวิทยานิพนธ์ดีเด่น*

            วิทยานิพนธ์ที่สมควรได้รับรางวัลต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

            1) ต้องเป็นเรื่องที่แสดงความคิดริเริ่ม ไม่ซ้ำกับงานทางวิชาการระดับวิทยานิพนธ์ ตำรา หรือกรรมวิธีที่เคยมี       ผู้เสนอแล้ว

            2) ต้องมีการตั้งสมมติฐานที่ต้องการพิสูจน์ หรือประเด็นที่ต้องการวิเคราะห์ไว้ชัดเจน

            3) ต้องเลือกใช้วิธีการวิจัยและเครื่องมือวิจัยที่เหมาะสมกับการหาข้อมูลมาพิสูจน์สมมติฐานที่ตั้งไว้

            4) ต้องมีการเสนอผลงานที่ถูกระเบียบและแบบแผนของการเสนอวิทยานิพนธ์ มีการใช้ภาษา หรือการเสนอข้อมูลที่ชัดเจน

            5) ต้องเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย

            6) ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง อย่างน้อย 1 ข้อ  ดังนี้

               6.1) ก่อให้เกิดทฤษฎี หรือแนวคิดใหม่ ๆ หรือหักล้างทฤษฎีเดิม หรือแก้ไขเพิ่มเติมทฤษฎีเดิมในสาระสำคัญอย่างถูกต้อง

               6.2) สร้างระเบียบวิธีวิจัย หรือเครื่องมือวิจัยใหม่ หรือหักล้างระเบียบวิธีวิจัยเดิม  หรือแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบวิธีวิจัยเดิมในสาระสำคัญ

               6.3) ค้นพบกระบวนวิธี หรือกรรมวิธีการผลิต  การประดิษฐ์  การบริหาร  การบริการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสาขาวิชา  หรือการผลิตผลิตภัณฑ์และ บริการใหม่ๆ  หรือ ปรับปรุงแก้ไข กระบวนวิธี  หรือกรรมวิธีเดิมอย่างสำคัญและถูกต้องเหมาะสม

            7) ต้องเป็นวิทยานิพนธ์ที่ผลงานวิทยานิพนธ์นั้นได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติหรือเผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม

            * ตามหลักเกณฑ์ ระเบียบสภาวิจัยแห่งชาติ ว่าด้วยการให้รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์

พ.ศ. 2558  

9. รางวัลวิทยานิพนธ์

            1) วิทยานิพนธ์ที่เสนอขอรับรางวัล แบ่งเป็น 4 กลุ่มสาขาวิชา  ดังนี้

                        - กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ

                        - กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

                        - กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

                        - กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นักศึกษาต้องเป็นผู้ระบุว่าวิทยานิพนธ์ที่เสนอ  จัดอยู่ในกลุ่มสาขาวิชาใดโดยพิจารณาจากเนื้อหาของการวิจัย

            2) รางวัลวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาแต่ละกลุ่มสาขาวิชามีดังนี้

                      - ระดับปริญญาเอก  รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดีเด่นและระดับดี    

ปริญญาเอก    ดีเด่น      รางวัลละ    20,000  บาท

   ดี          รางวัลละ    10,000  บาท

                       - ระดับปริญญาโท   รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดีเด่นและระดับดี    

               ปริญญาโท     ดีเด่น      รางวัลละ    15,000  บาท

                  ดี          รางวัลละ    8,000    บาท

            3) มอบโล่ประกาศเกียรติคุณสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาหลักของวิทยานิพนธ์ที่ได้รับรางวัล 

10.  การเผยแพร่วิทยานิพนธ์ดีเด่น

            เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ที่ได้รับรางวัลในเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย และจัดแสดงโปสเตอร์ในงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีของบัณฑิตวิทยาลัย