Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LG
#LoGo

  • หน้าหลัก
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • โครงการ “ธัชวิทย์” (Thailand Academy of Science) บทบาทของหลักสูตรในมหาวิทยาลัยขอนแก่นภายใต้ความร่วมมือ “ธัชวิทย์” วิทยสถานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย และกรอบบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ (MOU)

โครงการ “ธัชวิทย์” (Thailand Academy of Science) บทบาทของหลักสูตรในมหาวิทยาลัยขอนแก่นภายใต้ความร่วมมือ “ธัชวิทย์” วิทยสถานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย และกรอบบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ (MOU)

ข่าวประชาสัมพันธ์ | 10 พ.ค. 2566 | อ่านแล้ว 3,631 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

ขอเชิญผู้บริหาร คณะกรรมการด้านวิชาการ ประธานกรรมการหลักสูตร นักวิจัย บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรม โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการ “ธัชวิทย์” (Thailand Academy of Science) การบรรยายพิเศษเรื่องการดำเนินงานด้าน "ธัชวิทย์" การเปิดรับข้อเสนอโครงการ บพค. ประจำปี 2567 และหารือบทบาทของหลักสูตรในขอนแก่นภายใต้ความร่วมมือ “ธัชวิทย์” วิทยสถานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย และ กรอบบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยและฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)
#ห้ามพลาด
โอกาสสำคัญของหลักสูตร มาถึงแล้ว หลักสูตรท่านสามารถ
- เพิ่มศักยภาพหลักสูตร เสริมคู่ความร่วมมือจาก Private Sectors และสถาบันวิจัยภายนอก
- เพิ่มศักยภาพหลักสูตร ในการตอบสนองอุปสงค์ของประเทศ สอดคล้องกับแนวทาง OBE
- สร้างคู่ความร่วมมือและโอกาสการฝึกงานภายนอก และได้ข้อมูลความต้องการจากภาคเอกชนและอุตสาหกรรม
- ช่องทางในการสมัครขอทุนการศึกษาสนับสนุนการผลิตบัณฑิต จากโครงการ พร้อมเชื่อมโยงกับการทำงานวิจัยขั้นแนวหน้า โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)
วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 – 12.00 น. ผ่านระบบ ZOOM Meeting
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ได้ที่ https://kku.world/vroop ภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2566

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่: บัณฑิตวิทยาลัย โทร. 043-009700 ต่อ 42418 (คุณชินาธิป)
#SaveTheDate #kku #gskku
#ธัชวิทย์ #ThailandAcademyOfSceicne #บพค #อว 


ภาพประกอบ