Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LG
#LoGo

การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ

ข่าวประชาสัมพันธ์ | 16 มิ.ย. 2566 | อ่านแล้ว 15,608 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา *มีผลบังคับใช้กับนักศึกษาทุกระดับชั้น ทุกรหัส ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป

  • ปริญญาโท นักศึกษาต้องผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษก่อนการยื่นขอสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
  • ปริญญาเอก นักศึกษาต้องผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษก่อนการยื่นขอสอบดุษฏีนิพนธ์
นักศึกษาส่งผลสอบทางภาษาอังกฤษได้ที่ https://kku.world/uyjjo (ผลสอบ/อบรมภาษาอังกฤษทุกชนิด มีอายุ 2 ปีนับจากวันสอบ)

ประกาศฉบับใหม่
ประกาศระดับปริญญาโท ฉบับที่ 76/2566
ประกาศระดับปริญญาเอก ฉบับที่ 77/2566