Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LG
#LoGo

รายละเอียดโครงการ

โครงการศิษย์เก่าดีเด่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 22 ก.พ. 2567 | อ่านแล้ว 9,199 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

รายละเอียดโครงการ

                ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปี  2567   เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่ศิษย์เก่าระดับบัณฑิตศึกษา ที่กระทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม  ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 103/2565  ลงวันที่   26 กรกฎาคม 2565  ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่า ระดับบัณฑิตศึกษาที่สมควรได้รับการเชิดชูเกียรติ เพื่อประกาศเกียรติคุณและเข้ารับโล่เกียรติยศจาก  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2566 โดยรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น แบ่งเป็น  4 ประเภท ดังนี้

  1. ศิษย์เก่าดีเด่นด้านวิชาการและวิจัย
  2. ศิษย์เก่าดีเด่นด้านวิชาชีพและบริหาร
  3. ศิษย์เก่าดีเด่นด้านอุทิศเพื่อสังคม
  4. ศิษย์เก่าดีเด่นรุ่นใหม่
คุณสมบัติ

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์รับการพิจารณาเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ประกอบด้วย

    คุณสมบัติทั่วไป

  1. เป็นศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  2. เป็นผู้ประพฤติชอบ เป็นแบบอย่างที่ดีทั้งชีวิตส่วนตัวและการงานและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีความภาคภูมิใจในความเป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น
  3. เป็นผู้รักษาจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพของตนเอง และมีการแสดงออกเป็นแบบอย่างที่ดี ทำประโยชน์ต่อองค์กรและวิชาชีพของตนเอง
  4. เป็นผู้ที่มีส่วนทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น
  5. ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด เว้นแต่เป็นความผิดลหุโทษหรือความผิดที่กระทำด้วยความประมาท

     คุณสมบัติเฉพาะสาขา

  1. ศิษย์เก่าดีเด่นด้านวิชาการและวิจัย

           - มีผลงานโดดเด่นในด้านวิชาการ

           - มีผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ 

       2. ศิษย์เก่าดีเด่นด้านวิชาชีพและบริหาร

           - ผู้ประสบความสำเร็จในวิชาชีพ

           -  เป็นผู้ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารของหน่วยงาน/องค์การในภาครัฐหรือเอกชน และทำคุณประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม จนมีเกียรติคุณดีเด่นเป็นที่ยอมรับของสังคมทั่วไป

       3. ศิษย์เก่าดีเด่นด้านอุทิศเพื่อสังคม

            -  เป็นผู้อุทิศตนในการทำงานเพื่อพัฒนาพื้นที่ แก้ไขปัญหาของชุมชน นำความเปลี่ยนแปลงสู่สังคมในทิศทางที่ดีขึ้น

       4. ศิษย์เก่าดีเด่นรุ่นใหม่

           -  ศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 5 ปี

           - เป็นผู้มีผลงานดีเด่นในด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน เป็นที่ยอมรับในหน่วยงาน องค์การ ชุมชน หรือสังคม

กำหนดการรับสมัคร

รับสมัครวันที่ 16 กุมภาพันธ์ - 10 เมษายน 2567

วิธีการสมัคร

ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อศิษย์เก่าที่สมควรเป็นศิษย์เก่าดีเด่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่

1) องค์การหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีศิษย์เก่าปฏิบัติงานอยู่

2) สมาคมหรือชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น แต่ละคณะ จังหวัด หรือภูมิภาค

3) หลักสูตร/สาขาวิชา/ภาควิชาที่ศิษย์เก่าเคยศึกษา

4) ศิษย์เก่าจำนวน 5 คนขึ้นไป  เข้าชื่อร่วมกัน
ช่องทางการสมัคร

กรอกข้อมูลเสนอชื่อเพื่อรับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/L1eAjkEmhPGWtGrN9

   ภายในวันที่ 10 เมษายน 2567

สอบถามเพิ่มเติม

คุณพัชลี พวงคต โทรศัพท์ 043-202420 ต่อ 42427  โทรศัพท์มือถือ 098-8853180 Email: graduate@kku.ac.th