Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

รายละเอียดโครงการ

โครงการค่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 12 พ.ย. 2563 | อ่านแล้ว 3,699 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

 

  • หลักฐานเพิ่มเติม เช่น ใบประกาศ รางวัลต่าง ๆ

*หมายเหตุ หากไม่แนบเอกสาร หลักฐานที่กำหนด ถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์

รายละเอียดโครงการ

ขอเชิญนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรหรือผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโท เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมค่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 7 

 

ปฏิทินการรับสมัครโครงการค่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

สมัครผ่านระบบออนไลน์ https://app.gs.kku.ac.th/camp/

วันที่ 16 พฤศจิกายน – 15 มีนาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ

วันที่ 19 มีนาคม 2564

กิจกรรมค่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น GS KKU CAMP
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและเขื่อนอุบลรัตน์

วันเวลา และสถานที่ จะประกาศให้ทราบภายหลัง

*ลักษณะกิจกรรม

ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสมัครผ่าน https://app.gs.kku.ac.th/camp/ กรรมการคัดเลือกตามเกณฑ์ จำนวนประมาณ 30 คน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 

1) กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

2) กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 

3) กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

กิจกรรมจัด 2 วัน วันที่ 1 กิจกรรมวิชาการ จัด ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 2 กิจกรรมสันทนาการ จัดนอกสถานที่ มีการเก็บคะแนนทั้ง 2 ส่วน คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษา ซึ่งผู้ได้รับการคัดเลือกต้องดำเนินการสมัครสอบเข้าศึกษาและเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจึงจะมีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา

คุณสมบัติ

*ปริญญาโท

รับเฉพาะ แผน ก (ทำวิทยานิพนธ์)

เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือสำเร็จการศึกษาแล้วไม่เกิน 5 ปี และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00

*ปริญญาเอก

  • สำหรับผู้สมัครที่ใช้คุณวุฒิระดับปริญญาโท 

เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการยื่นขอสำเร็จการศึกษาจากสภามหาวิทยาลัยหรือสำเร็จการศึกษาแล้ว และมีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50 หรือมีผลการสอบวิทยานิพนธ์ระดับดี/ดีมาก(หลักสูตรที่ทำวิจัยอย่างเดียว) หากคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ต้องมีประสบการณ์ในการทำงานด้านการวิจัยและพัฒนาวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี และสำเร็จการศึกษาแล้วไม่เกิน 5 ปี

  • สำหรับผู้สมัครที่ใช้คุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรหรือสำเร็จการศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 

เอกสารการสมัคร(upload)

1. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)

1.1  สำหรับผู้สมัครระดับปริญญาโท สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) หรือหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร

1.2  สำหรับผู้สมัครระดับปริญญาเอก สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท

(ผู้ที่อยู่ระหว่างการยื่นขอสำเร็จการศึกษาจากสภามหาวิทยาลัย ใช้หนังสือรับรองการคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา)

2. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ พนักงานของรัฐ (ในกรณีชื่อหรือนามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน ให้นำหลักฐานที่เกี่ยวข้อง upload ด้วย)

3. สำเนาหลักฐานแสดงความรู้ภาษาอังกฤษ จากสถาบันทดสอบภาษาที่มีมาตรฐาน (ระดับปริญญาเอก *จำเป็น) (เกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต) Download

4. หลักฐานเพิ่มเติม เช่น ใบประกาศ รางวัลต่าง ๆ

*หมายเหตุ หากไม่แนบเอกสาร หลักฐานที่กำหนด ถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์

ระดับวุฒิการศึกษาและกลุ่มสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

สมัครเข้าร่วมโครงการ คลิก

-ระดับปริญญาโท   -ระดับปริญญาเอก

-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  

-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

-กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ดูรายละเอียดกลุ่ม คลิก 

รายละเอียดสำหรับผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ

*สมัครเข้าร่วมโครงการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย 

*ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนได้รับใบประกาศ

 

*ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการมีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา ดังนี้

1. ผู้เข้าร่วมโครงการต้องสมัครเข้าศึกษาตามกระบวนการรับสมัครสอบคัดเลือกและรายงานตัว เพื่อเข้าศึกษาในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 

2. บัณฑิตวิทยาลัยจะดำเนินการเกี่ยวกับทุนการศึกษา โดยแบ่งทุนการศึกษาที่นักศึกษาได้รับเป็น 2 ประเภท ดังนี้

(1) ทุนวิจัยสำหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษา จำนวน 6 ทุน

ผู้ได้รับทุนจะต้องมีคุณสมบัติตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การรับสมัครทุนวิจัยสำหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษา เพื่อให้สามารถรับนักศึกษาที่มีความสามารถและศักยภาพสูงเข้าศึกษาในหลักสูตรและทำวิจัยในสาขาที่อาจารย์มีความเชี่ยวชาญ (รายละเอียด คลิก)

(2) ทุนสนับสนุนผู้ช่วยสอน (TA) (ตามที่คณะกรรมการพิจารณาทุนจัดสรร)

ผู้ได้รับทุนจะต้องมีคุณสมบัติตามประกาศทุนสนับสนุนผู้ช่วยสอน(TA) (รายละเอียด คลิก)

หมายเหตุ กรณีที่ผู้ได้รับการคัดเลือกไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาหรือสละสิทธิ์ บัณฑิตวิทยาลัยจะเรียกผู้ที่ได้อันดับสำรองตามลำดับต่อไป