Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

ข่าวประชาสัมพันธ์


14 มี.ค. 2561
ขอเชิญ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุม ประจำปีการศึกษา 2560
วันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 8.30 - 13.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคาร HS05 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รายละเอียด

17 ก.พ. 2561
ผลการตัดสินรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น/ดี ประจำปี 2560
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 21/2561)

รายละเอียด

7 ก.พ. 2561
ประกาศรายชื่อผู้เสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 19
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 18/2561) ประกาศ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

รายละเอียด

31 ม.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ ค่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น GS KKU CAMP ครั้งที่ 4
พร้อมกำหนดการโครงการ วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 - วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561

รายละเอียด

6 ธ.ค. 2560
GS KKU CAMP 4 : ค่ายบัณฑิตศึกษา ม.ขอนแก่น ครั้งที่ 4
ค่ายบัณฑิตศึกษา ม.ขอนแก่น ครั้งที่ 4

รายละเอียด

4 ธ.ค. 2560
กำหนดการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต และการสั่งจองภาพ
กำหนดการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

10 พ.ย. 2560
กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มข. ประจำปี 2560
มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 นั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ พระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 15 ธันวาคม 2560

รายละเอียด

8 พ.ย. 2560
กำหนดการการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560
วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561 เวลา 08.30-11.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคาร HS05 คณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

7 พ.ย. 2560
โครงการค่ายอาสาเพื่อพัฒนาชนบท“พี่ให้น้อง” ครั้งที่ 17
เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 39 วันที่ 25-26, 30 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์เก่าข่า ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

รายละเอียด

29 ส.ค. 2560
Innovative Higher Education to Enhance Graduate Employability
31st July – 3rd August 2017, Asia Hotel Bangkok, Thailand

รายละเอียด

21 ส.ค. 2560
ระเบียบกับประกาศใหม่ 2560
ระเบียบกับประกาศใหม่ 2560

รายละเอียด

23 ส.ค. 2560
ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ใช้แล้ว
ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ใช้แล้ว

รายละเอียด