Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

ข่าวประชาสัมพันธ์


27 ก.พ. 2562
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 185/2562

รายละเอียด

5 ก.พ. 2562
ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย กรอกข้อมูลรางวัลต่างๆ ที่ได้รับประจำปี 2561 (รอบที่ 2)
ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย กรอกข้อมูลรางวัลต่างๆ ที่ได้รับประจำปี 2561 (รอบที่ 2)

รายละเอียด

5 ก.พ. 2562
ประกาศรายชื่อผู้เสนอผลงานในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 20 รอบที่ 1
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 21/2562 ประกาศรายชื่อผู้เสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 20 (รอบที่ 1)

รายละเอียด

21 ม.ค. 2562
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่นแจ้งการให้บริการเฉพาะวันเสาร์เท่านั้น เวลา 08:30-16:30 น. ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562
คำสั่งที่ 4/2562 เรื่องมอหมายให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ประสานงานสาขาวิชาร่วมและให้บริการ One Stop Service

รายละเอียด

4 ธ.ค. 2561
GS KKU CAMP ค่ายบัณฑิตศึกษา ม.ขอนแก่น ครั้งที่ 5
รับสมัครวันที่ 4 ธันวาคม 2561 - 4 มกราคม 2562

รายละเอียด

16 พ.ย. 2561
แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
งานประชุมประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

รายละเอียด

4 ต.ค. 2561
โครงการค่ายอาสาเพื่อพัฒนาชนบท “พี่ให้น้อง ครั้งที่ 18”
เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 40

รายละเอียด

17 ส.ค. 2561
ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย กรอกข้อมูลรางวัลต่าง ๆ ที่ได้รับ (ประจำปีงบประมาณ 2561)
ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย กรอกข้อมูลรางวัลต่าง ๆ ที่ได้รับ (ประจำปีงบประมาณ 2561)

รายละเอียด

22 ก.ค. 2561
การเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2561
เพื่อคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2561

รายละเอียด

24 พ.ค. 2561
กำหนดการการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561
วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30-11.40 น. ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด