Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LG
#LoGo

หลักสูตรการสร้างเสริมศักยภาพเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

PROGRAM: CAPACITY BUILDING FOR SUSTAINABLE COMMUNTITY DEVELOPMENT | 10 มิ.ย. 2567 | อ่านแล้ว 167 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

หลักสูตรการสร้างเสริมศักยภาพเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

PROGRAM: CAPACITY BUILDING FOR  SUSTAINABLE COMMUNTITY DEVELOPMENT

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เขต 7 ขอนแก่น

 การฝึกอบรบเชิงปฏิบัติการโดยประยุกต์ความคิดเชิงระบบเพื่อวิเคราะห์และกำหนดกรอบการตัดสินใจเพื่อจัดทำโครงการ หลักการเขียนโครงการอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีส่วนร่วมของภาคหุ้นส่วน ติดตามสรุปบทเรียนอย่างมีพลัง เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ในมิติของการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักการของสากลและของประเทศไทยเพื่อพัฒนาความสามารถของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ในการวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่เป็นปัญหาทางสิ่งแวดล้อมและปัญหาทางสังคม โดยมีลำดับขั้นตอนตามหลักการทางสากลเพื่อพัฒนาความสามารถของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ออกแบบการจัดทำกิจกรรม/โครงการเพื่อการพัฒนาชุมชนหรือสังคมอย่างยั่งยืน